מכרזים

הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע ונותן שירותים משפטיים

12.12.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

היועמ"ש יעניק ייעוץ משפטי ללשכה ולמוסדותיה, כהגדרתם עפ"י דין, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם, וכן ייצוגם בהליכים משפטיים, כמפורט במסמכי ההזמנה המלאים.
 1. לשכת עורכי הדין (להלן: "הלשכה") מאגדת את עורכי הדין בישראל, ועפ"י תפקידה שוקדת על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת הדין וכן פועלת למען הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל.

 2. הלשכה מבקשת לקבל הצעות לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע ונותן שירותים משפטיים (להלן: "ההזמנה").

 3. היועמ"ש יעניק ייעוץ משפטי ללשכה ולמוסדותיה, כהגדרתם עפ"י דין, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם, וכן ייצוגם בהליכים משפטיים, כמפורט במסמכי ההזמנה המלאים.

 4. את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יהיה כתוב 'פניה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי ונותן שירותים מקצועיים' ולהניחה בתיבה הנמצאת במשרד מנכ"ל הלשכה עד לא יאוחר מיום 31.12.2019 בשעה 12:00. מעטפה שלא תימצא בתיבה במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון. התיבה תיפתח במועד הנ"ל.

 5. שאלות הבהרה ניתן להעביר אל מנכ"ל הלשכה עד ולא יאוחר מיום 18.12.2019 שעה 10:00 בדוא"ל: uri@israelbar.org.il . תשובות תפורסמנה באתר הלשכה ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.

 6. הליך בחירת היועמ"ש ונותן השירותים המשפטיים ותנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה המלאים.

 7. תנאים להשתתפות:
  א. עורך דין בעל ניסיון שלא יפחת מעשר שנים.
  ב. בעל ידע בקיאות וניסיון בתחומי פעילותה העיקריים של הלשכה, כמפורט במסמכי הצעה זו.
  ג. לא נתקיים במציע אחד מתנאי הפסלות.
  ד. אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים לבין השירותים המבוקשים בהזמנה זו.
  ה. דרישות ותנאים נוספים כמפורט במסמכי ההזמנה.

 8. הזוכה יבחר ע"י המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין היתר על סמך המלצתה של ועדת איתור שמינתה הלשכה, שתבחן את הצעות המשתתפים ותראיין את המציעים המתאימים, וכן המלצת וועדת המינויים כהגדרתה בחוק הלשכה. הלשכה אינה מחויבת לקבל מי מההצעות. 

 9. מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי ההתקשרות, ובכל מקרה האמור במסמכי ההזמנה ומסמכי ההתקשרות המלאים גובר על האמור לעיל.

אורי אלפרסי

מנכ"ל לשכת עורכי הדין

 

קובץ להורדה
legal_services_tender_december_2019_final.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון