המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 24.9.2019, כ"ד באלול התשע"ט, בבית הלשכה בירושלים

27.10.2019

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור דוחות כספיים לשנת 2017.
2. אישור מורשי חתימה.
3. מינוי מ"מ לראש הלשכה.
4. ועדה למינוי בוררים נוהל עבודה וסמכויות.
5. אישור ועדות מקצועיות.
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_24_september_2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון