מכרזים

מכרז פומבי מס’ 9/2019 - למתן שירותי דפוס*

29.08.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 9/2019 למתן שירותי דפוס. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00.
*בשל טעות סופר במספור הנספחים, הועלו ביום 29.8.19 מסמכי מכרז מעודכנים, הכוללים 52 עמודים (לעומת מסמכי המכרז שהועלו ביום 27.8.19 וכללו 53 עמודים). מסמכי המכרז הקובעים הם המסמכים המפורסם מיום 29.8.19.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 9/2019 למתן שירותי דפוס, (יחדיו להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז* לחצו כאן

 

המכרז הינו במתכונת של מכרז מסגרת. בכוונת העורך המכרז לבחור עד חמישה (5) ספקים אשר יספקו את השירותים שלפי מכרז זה.

 

יובהר כי הלשכה תבחר את המועמדים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מקנים לה את מירב היתרונות, בשים לב לכל גורם אשר עשוי, לדעתה, להיות רלוונטי לתפקיד האמור. הלשכה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד בכל מקרה.

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין מר אורי אלפרסי - מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת: uri@israelbar.org.il  בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז: 5.9.2019.

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז*, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

הגשת מועמדות - ההצעה תוגש באופן שכדלקמן:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז*, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 9/2019 למתן שירותי דפוס".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני(2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 9/2019 למתן שירותי דפוס".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז 9/2019 למתן שירותי דפוס": את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם:

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של פחות 3 שנים רצופות, בין השנים 2016-2018, במתן שירותי דפוס עבור 3 לקוחות לפחות. לעניין זה "ניסיון מוכח" יחשב ניסיון המציע במתן שירותי דפוס לכל אחד מן הלקוחות לתקופה בת 12 חודשים רצופים לפחות ובהיקף של 75,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) לכל לקוח;
  • מציע בעל מחזור כספי של 1,000,000₪ בממוצע בשנה במהלך שלוש השנים האחרונות (2018- 2016).

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.  

 

*בשל טעות סופר במספור הנספחים, הועלו ביום 29.8.19 מסמכי מכרז מעודכנים, הכוללים 52 עמודים (לעומת מסמכי המכרז שהועלו ביום 27.8.19 וכללו 53 עמודים). מסמכי המכרז הקובעים הם המסמכים מיום 29.8.19.

 

 

קובץ להורדה
printing_services_tender_9-2019_updated.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון