מכרזים

מכרז פומבי מס’ 8/2019 - מתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב

25.08.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 8/2019 למתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב. המועד להגשת ההצעות למכרז זה - נדחה. המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או כל שינוי אחר במסמכי המכרז, יפורסם בהמשך. על המעוניינים להגיש הצעות למכרז זה להתעדכן מפעם לפעם באמצעות האתר באשר לשינויים במכרז זה, אשר לגביהם תינתן כאמור הודעה מיוחדת.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 8/2019 למתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב, (יחדיו להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

 

המכרז הינו במתכונת של מכרז מסגרת. בכוונת העורך המכרז לבחור עד חמישה (5) ספקים אשר יספקו את השירותים שלפי מכרז זה.

 

יובהר כי הלשכה תבחר את המועמדים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מקנים לה את מירב היתרונות, בשים לב לכל גורם אשר עשוי, לדעתה, להיות רלוונטי לתפקיד האמור. הלשכה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד בכל מקרה.

 

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין מר אורי אלפרסי - מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת: uri@israelbar.org.il בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז: 5.9.2019.

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00. המועד להגשת ההצעות למכרז זה - נדחה* 

הגשת מועמדות - ההצעה תוגש באופן שכדלקמן:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 8/2019 למתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב ".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני(2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: " מ מכרז 8/2019 למתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז 8/2019 למתן שירותי ציוד ורכש בתחום המחשוב": את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם:

  1. מציע שהינו בעל ניסיון מוכח במכירת ציוד ומתן שירותים בתחום המחשוב בשנתיים (2018 ו- 2017) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
  2. מציע בעל מחזור כספי של 500,000 ₪ בממוצע בשנה במהלך שלוש השנים האחרונות (2018- 2016).

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו, למעט האמור בסעיף 3 לעניין המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  

 

*המועד להגשת ההצעות למכרז זה - נדחה. המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או כל שינוי אחר במסמכי המכרז, יפורסם בהמשך. על המעוניינים להגיש הצעות למכרז זה להתעדכן מפעם לפעם באמצעות האתר באשר לשינויים במכרז זה, אשר לגביהם תינתן כאמור הודעה מיוחדת.

 

 

קובץ להורדה
computers_acquisition_tender_8-2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון