מכרזים

מכרז פומבי מס’ 7/2019 - למתן שירותי הגברה ותאורה - עדכון מועד להגשת המכרז

25.08.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 7/2019 למתן שירותי תאורה והגברה בכנסי הסמכת עורכי דין של לשכת עורכי הדין. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 3.10.2019 בשעה 16:00.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 7/2019 למתן שירותי תאורה והגברה בכנסי הסמכת עורכי דין של לשכת עורכי הדין (יחדיו להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

 

המכרז הינו במתכונת של מכרז מסגרת. בכוונת העורך המכרז לבחור עד חמישה (5) ספקים אשר יספקו את השירותים שלפי מכרז זה. יובהר כי הלשכה תבחר את המועמדים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מקנים לה את מירב היתרונות, בשים לב לכל גורם אשר עשוי, לדעתה, להיות רלוונטי לתפקיד האמור. הלשכה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד בכל מקרה.

 

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין מר אורי אלפרסי - מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת: uri@israelbar.org.il בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז: 5.9.2019.

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 3.10.2019 בשעה 16:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

הגשת מועמדות - ההצעה תוגש באופן שכדלקמן:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 7/2019 – למתן שירותי תאורה והגברה בכנס הסמכת עורכי דין של לשכת עורכי הדין".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז פומבי 7/2019 – למתן שירותי תאורה והגברה בכנס הסמכת עורכי דין של לשכת עורכי הדין".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז פומבי 7/2019 – למתן שירותי תאורה והגברה בכנס הסמכת עורכי דין של לשכת עורכי הדין": את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם:

  • מציע שהינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי הגברה ותאורה באירועים וכנסים גדולים ורשמיים, בהם התקהלו 500 אנשים לפחות, וזאת ב- 5 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ברציפות. לעניין זה "ניסיון מוכח" יחשב ניסיון המציע במתן שירותי הגברה ותאורה בלפחות 3 אירועים בכל שנה שבין השנים 2014-2018 וכן ב- 5 אירועים במהלך שנת 2018 אשר נכח בהם קהל המונה 500 אנשים לפחות ושל כנסים ממלכתיים.
  • מציע בעל מחזור כספי של 500,000 ₪ בממוצע בשנה במהלך שלוש השנים האחרונות (2018- 2016).
  • ציוד המציע אשר ישמש אותו לצורך מתן השירותים שלפי מכרז זה, עומד ומפועל בדרישות התקן הישראלי, בין היתר, בהתאם להוראות חוק החשמל, תשי"ד-1954 והתקנות שמכוחו ובדרישות הדין החל על העניין.
  • למציע צוות טכני מתאים כמקובל בענף השירותים נשוא מכרז זה והכולל לפחות 8 אנשי צוות, להפעלת ולהתקנת כלל הציוד המפורט בנספח השירותים של מכרז זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו (למעט באמור לגבי המועד האחרון להגשת המכרז).  

 

קובץ להורדה
amplification_and_lighting_tender_7-2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון