מכרזים

מכרז פומבי מס’ 6/2019 - הנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה

25.08.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 6/2019 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה. בשל האיחור במתן המענה לשאלות ההבהרה, המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 3.10.2019 בשעה 16:00.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 6/2019 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה, (יחדיו להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

 

המכרז הינו במתכונת של מכרז מסגרת. בכוונת העורך המכרז לבחור עד חמישה (5) ספקים אשר יספקו את השירותים שלפי מכרז זה.

 

יובהר כי הלשכה תבחר את המועמדים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מקנים לה את מירב היתרונות, בשים לב לכל גורם אשר עשוי, לדעתה, להיות רלוונטי לתפקיד האמור. הלשכה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד בכל מקרה.

 

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין מר אורי אלפרסי - מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת:uri@israelbar.org.il  בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז: 5.9.2019.

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 3.10.2019 בשעה 16:00*. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

הגשת מועמדות - ההצעה תוגש באופן שכדלקמן:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 6/2019 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני(2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: " מכרז 6/2019 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: " מכרז 6/2019 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה": את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף להגשת המועמדות על ידי מציעים הינם:

  • מציעים העוסקים בהנפקה ואספקה של כרטיסי Pvc נושאי דאטה משתנה ועם פס מגנטי ו/או צ'יפ ו/או trusted צ'יפ מקודדים להדפסה (להלן: "כרטיסים") לפחות חמש שנים (5) נכון למועד הגשת הצעתם.
  • מציעים אשר מדפיסים את הכרטיסים בהדפסה דיגיטאלית.
  • מציעים בעלי ניסיון מוכח בהנפקה, קידוד ואספקה בתחומי מדינת ישראל של כרטיסים, בהיקף כספי כולל של מיליון וחמש מאות אלף ₪ (1,500,000 ₪) לשנה בממוצע, וזאת במהלך 3 השנים האחרונות (2018- 2016).
  • מציעים אשר הנפיקו וסיפקו במהלך השנים 2018 - 2016 כרטיסים עבור לקוחות שונים בארץ במספר כולל של לפחות 800,000 (שמונה מאות אלף) כרטיסים בשנה בממוצע, מהם לפחות 50,000 (חמישים אלף) כרטיסים נושאי תמונה, ומהם לפחות 30,000 (שלושים אלף) כרטיסים נושאי תמונה שהונפקו במהלך 30 יום. המציע יתחייב ליכולת ביצוע והספקה של 65,000 כרטיסים נושאי תמונה במהלך 30 יום.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו. 

 

*בשל האיחור במתן המענה לשאלות ההבהרה, המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 3.10.2019 בשעה 16:00 (ולא כפי שמפורסם במסמכי המכרז).

 

קובץ להורדה
membership_cards_issue_supply_mailling_tender_6-2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון