מכרזים

מכרז פומבי מס’ 5/2019 - שירותי כוח אדם וניקיון

25.08.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 5/2019 למתן שירותי כוח אדם וניקיון, במשרדי לשכת עורכי הדין שברח’ שופן 1, ירושלים ובמשרדי לשכת עורכי הדין ברח’ דניאל פריש 10 תל אביב.
הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00.

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 5/2019 למתן שירותי כוח אדם וניקיון, במשרדי לשכת עורכי הדין שברח' שופן 1, ירושלים (להלן: "משרדי הלשכה בירושלים") ובמשרדי לשכת עורכי הדין ברח' דניאל פריש 10 תל אביב (להלן: "משרדי הלשכה בתל אביב"). (יחדיו להלן: "המכרז").

 

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

 

תנאי הסף: כמפורט במסמכי המכרז. ההשתתפות במכרז הינה אך רק בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים במסמכי המכרז. הצעה ו/או מועמד שלא יעמדו בכל התנאים לא ייענו.

 

המכרז הינו במתכונת של מכרז מסגרת. בכוונת העורך המכרז לבחור עד חמישה (5) ספקים אשר יספקו את השירותים שלפי מכרז זה.

 

יובהר כי הלשכה תבחר את המועמדים אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מקנים לה את מירב היתרונות, בשים לב לכל גורם אשר עשוי, לדעתה, להיות רלוונטי לתפקיד האמור. הלשכה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד בכל מקרה.

 

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), מבעוד מועד, אצל לשכת עורכי הדין הגב' ענת מנדלסון עוזרת מנכ"ל לשכת עורכי הדין בכתובת: anat@Israelbar.org.il בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני כאמור.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז: 5.9.2019.

 

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במזכירות לשכת עורכי הדין, שברח' דניאל פריש 10 (קומה 2) תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 16:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

הגשת מועמדות:

 

ההצעה תוגש באופן שכדלקמן:

  • מעטפה א' תכיל את כל מסמכי המכרז, למעט ההצעה הכספית, בשני (2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 5/2019 למתן שירותי כוח אדם וניקיון".
  • מעטפה ב' תכיל את ההצעה הכספית בלבד, בשני(2) עותקים. המעטפה לא תכיל כל סימן מזהה של מגיש ההצעה ועליה יירשם: "מכרז 5/2019 למתן שירותי כוח אדם וניקיון".
  • את המעטפות האמורות, יכניס המציע בתוך מעטפה ג', שעליה יירשם: "מכרז 5/2019 למתן שירותי כוח אדם וניקיון": את המעטפה השלישית כשהיא חתומה, מלאה ושלימה על כל צרופותיה, יש להכניס לתיבת המכרזים של הלשכה כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

תנאי הסף המקצועיים להגשת המועמדות הינם:

  1. מציע שהינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי כוח אדם וניקיון בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ברציפות, במשרדים ציבוריים בשטח כולל של 1,500 מ"ר לפחות.
  2. המציע בעל מחזור כספי של 500,000₪ בממוצע בשנה במהלך שלוש השנים האחרונות (2018- 2016);

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.

 

קובץ להורדה
human_resources_and_cleaning_services_tender_5-2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון