הודעות, המלצות ומידע כללי

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון

14.08.2019

ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, משרד המשפטים

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור, רשאי להגיש לוועדת הרישיונות תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה.

בתוקף סמכותה לפי תקנה 31(א) לתקנות הנוטריונים התשל"ז - 1977 מפרסמת בזה ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976 (להלן- ועדת הרשיונות) הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976. ועדת הרשיונות דנה בישיבתה מיום 31/07/2019 (כ"ח תמוז,  תשע"ט), בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן ומצאה, כי נתמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2 לחוק האמור, בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

 

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור, רשאי להגיש לוועדת הרישיונות תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה:

ועדת הרישיונות, משרד המשפטים, רחוב כנפי נשרים 15 בנין "התאומים", קומה 2, גבעת שאול, ת.ד. 34445, ירושלים 91343 או לפקס שמספרו: 02-6467935.

כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני: notarypz@justice.gov.il  

 

לרשימת המועמדים המלאה לחצו כאן

 

קובץ להורדה
notary_qualification_list_august_2019.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון