מכרזים

מכרז פומבי למשרת מבקר/ת פנים ונציב/ת פניות הציבור של לשכת עורכי הדין בישראל

07.07.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

בהמשך לפרסומים קודמים, לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה") מזמינה מועמדים, העומדים בתנאי הסף המתוקנים, להגיש הצעות למשרת מבקר/ת פנים ונציב/ת פניות הציבור של לשכת עורכי הדין בישראל, בהתאם לתנאים הקבועים והמפורטים במכרז פומבי (להלן: "המכרז").

לעיון במסמכי המכרז לחצו כאן

 

תנאי הסף: כמפורט במסמכי המכרז. ההשתתפות במכרז הינה אך רק בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים במסמכי המכרז. הצעה ו/או מועמד שלא יעמדו בכל התנאים לא ייענו.

 

יובהר כי הלשכה תבחר את המועמד אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מקנה לה את מירב היתרונות, בשים לב לכל גורם אשר עשוי, לדעתה, להיות רלוונטי לתפקיד האמור. הלשכה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד בכל מקרה.

 

בכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ללשכה בכתב, בדואר אלקטרוני לכתובת: cv@israelbar.org.il .

 

ניסיון

5 שנות ניסיון מוכח לפחות בעריכת ביקורת פנים בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בחברות ציבוריות/ממשלתיות או בגופים ציבורים או גופים מסחריים גדולים בעלי היקף עסקים משמעותי של לפחות 100 עובדים ומחזור של 50 מש"ח ומעלה.

 

מנועים מהגשת מועמדות לתפקיד מועמדים הממלאים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

מועמד/ת שאינו/ה תושב/ת ישראל.

מועמד/ת בעל/ת עבר פלילי.

מי שהינו או היה חבר ו/או נשא בתפקיד, באחד או יותר מהגופים המבוקרים ו/או קרוב של אחד מאלה.

מועמד/ת המצוי בניגוד עניינים מכל סוג שהוא, בקשר עם התפקיד ו/או עם הגופים המבוקרים. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

 

הגשת מועמדות*:

המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם למשרה בליווי קורות חיים, המלצות, צילומי תעודות דרושות ותצהירים חתומים בנוסח המצורף למכרז, לתיבת המכרזים במזכירות הועד המרכזי, רח' דניאל פריש 10 תל אביב, בימים א' – ה', בין השעות 9:00 – 14:00 ובכל אופן לא יאוחר מיום 21.7.2019 בשעה 14:00.

 

מועמדים העוברים את תנאי הסף בלבד יענו.

 

*מועמד/ת שכבר הגיש/ה מועמדותו/ה במענה לפרסום הקודם בנדון, אינם נדרשים להגיש מועמדות נוספת.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז והוראות מודעה זו, גוברות הוראות מסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.

 

קובץ להורדה
internal_controller_tender_july_2019_ammended.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון