מכרזים

מכרז פומבי מספר 4/2019 - הבהרה

17.04.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

הננו להבהיר כי בפרסום לשכת עורכי הדין בישראל לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון ", ברחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון (להלן: "המכרז") נפלה טעות בתנאי הסף באשר לסיווג הקבלן.

מכרז פומבי  מס'  4/2019 -  הבהרה

לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון"

רחוב תרמ"ב 7,  ראשון לציון

 

הננו להבהיר כי בפרסום לשכת עורכי הדין בישראל לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון ", ברחוב תרמ"ב 7,  ראשון לציון (להלן: "המכרז") נפלה טעות בתנאי הסף באשר לסיווג הקבלן.

 

להלן התיקון: "רשאים להשתתף במכרז מציעים שהינם קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 והתקנות מכוחו, בענף 100 (ענף ראשי בניה), קבוצת סיווג ג -1 או 131 א- 2 לפחות." 

 

אין שינוי ביתר תנאי המכרז לרבות בתנאי הסף הקבועים בו.

 

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

 

לעיון ולהורדה ללא תשלום של מסמכי המכרז לחצו כאן

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון