מכרזים

מכרז פומבי מספר 4/2019 - לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון" רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון

15.04.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון ", ברחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון (להלן: "המכרז").

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון ", ברחוב תרמ"ב 7,  ראשון לציון (להלן: "המכרז").

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז. ניתן לעיין ולהוריד כאן ללא תשלום את מסמכי המכרז.

 

מפגש קבלנים יתקיים ביום ראשון, ה- 28.4.2019 בשעה: 16:00 באתר: בניין "כותר ראשון", רחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון; השתתפות חובה!

על המציע להודיע בכתב ומראש באמצעות הטופס המצ"ב לנציג המזמין על כוונתו להשתתף בסיור הקבלנים ולמסור פרטים ליצירת קשר.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים: 5.5.2019 בשעה: 14:00

ההצעה למכרז תוגש במעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10 תל-אביב קומה ב'.

 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים 12.5.2019 בשעה: 15:00; הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

מסמכי המכרז:

 

 

קובץ להורדה
tender_042019_consructors_tour_participant_form.doc tender_042019_demolition_and_consruction_plans.zip tender_042019_technical_specifications.pdf tender_042019_Bill_of_Quantities.zip tender_042019_Bill_of_Quantities.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון