מכרזים

מכרז פומבי 20/2014 - לאספקת ציוד, ארגון ולוגיסטיקה של הבחירות למוסדות של לשכת עורכי הדין בישראל - מענה לשאלות הבהרה

12.02.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים.
במסמך הבהרות זה ניתן מענה לשאלות נוספות שנשאלו בעקבות ההברות שניתנו לכל השאלות שנשאלו עד למועד האחרון להעברת שאלות הבהרה, בהתאם למסמכי המכרז.

 

השאלה שנשאלה

הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז

תשובה / הבהרה

1.

מסעיף זה משתמע כי צריך לרכוש את המכרז ואין כל דרישה כזו בגוף המכרז.

סעיף 5.4 למסמך המכרז

אין כל דרישה לרכישת מסמכי המכרז.

2.

מומלץ כי מחזור כספי לא יוגדר בנוסח נספח 5 (להבדיל מהגדרת תנאי הסף) ע"מ שניתן יהיה לבדוק את איכות המציע (בדבר היקף עסקיו) בפרק אמות מידה לבחירת הזוכה סעיף 16.2.2.1

סעיף 9.10 למסמך המכרז

הדרישה האמורה בנספח 5 עומדת בעינה.

לצד האמור, ראו למשל סעיף 9.2 למסמך המכרז לעניין הדרישה מן המציע לצרף תיאור בדבר פרופיל חברה המציג מידע מקיף ככל שניתן על החברה ופעילותה (אשר זה נועד לכלול גם פירוט בדבר היקף עסקיו) אשר גם הוא יובא בבחינת המציע ובשקלול אמות המידה.

3.

מבוקש לפצל את האישור לשניים, אחד למחזור כספי שיועבר מאת רו"ח, וסעיף השני פירוט הניסיון יהיה תצהיר של המציע באישור עו"ד.

נספח 5 למסמך המכרז

הבקשה מתקבלת. מציע אשר יהא מעוניין לפצל את האישורים לשניים כבשאלת ההבהרה, רשאי יהיה לעשות כן.

4.

פירוק ו/או כונס נכסים- האם ניתן להביא אישור זה מעו"ד?

סעיף 9.13 למסמך המכרז

כן.

5.

צמצום/ ביטול- צריך לתת את הדעת למקרים בהם המציע רכש / הדפיס ציוד ייעודי לבחירות והתקבלה החלטת צמצום/ביטול, כמו כן לתת את הדעת למקרים בהם העובדים התייצבו ו/או בדרכם לעבודה והתקבלה החלטת ביטול/ צמצום. 

סעיף 21.6 למסמך המכרז

צמצום או ביטול דרישה מדרישות המכרז, ככל שיהא כזה, יבחן במועד הרלוונטי ובהתחשב, ככל הניתן, בשלב ביצוע השירותים על ידי המציע.

6.

ערבות ביצוע- נהוג לבקש ערבות ביצוע בהיקף 10% מהפרויקט.

סעיף 18 למסמך המכרז וכן סעיפים 9 ו-20.10 להסכם ההתקשרות

הבקשה מתקבלת בחלקה. ערבות הביצוע תהא בהיקף של 10% מגובה ההצעה הזוכה או בגובה 150,000 ₪, וזאת לפי הסכום הגבוה מבניהם.

למסמך המענה בפורמט PDF לחצו כאן

קובץ להורדה
bar_elections_tender_01-2019_response_to_clarifications_120219.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון