הודעות ועדכונים

הודעת מנהל רשות המיסים בעניין פיצויים בשל נזק עקיף לישובי הצפון לתקופה 12.7.06-31.7.06

05.08.2006

מנהל רשות המיסים בישראל

הסברים, הנחיות כלליות וטפסים למנגנון הפיצוי שנקבע בתקנות באמצעות הוראת השעה ושנועד לתת מענה פשוט ומהיר לכ- 90 אלף עוסקים באזור הצפון שעסקיהם נפגעו.

 

ביום 31.07.06 התקין שר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת את הוראת השעה לעניין תקנות מס רכוש (תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 - העורך). מטרת התקנות לקבוע את הסכום ואופן הפיצוי בגין נזקים עקיפים (החזר שכר עבודה למעסיק ואובדן רווחים) שנגרמו כתוצאה מהמצב המיוחד שהוכרז באזור הצפון. מנגנון הפיצוי שנקבע בתקנות באמצעות הוראת השעה נועד לתת מענה פשוט ומהיר לכ- 90 אלף עוסקים באזור הצפון שעסקיהם נפגעו.

 

על פי התקנות, רשאים בעלי עסקים בישובים שהוגדרו כ"אזור הגבלה" בתקופה שבין ה- 12.7.06 ל- 31.7.06, בענפי התעשייה, המסחר והשירותים להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם להם. היום (1.8.06 – העורך) פורסמה הוראת ביצוע 8/2006 אשר מפרטת ומסבירה את הכללים שנקבעו בתקנות לרבות דרך הגשת תביעת פיצויים לנזק עקיף (וראו גם "הנחיות כלליות - פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענפי התעשייה, מסחר ושירותים שנגרם בשל הלוחמה בצפון (שכר עבודה ואובדן רווחים) – העורך).

 

התביעה תוגש על גבי טופס (א/7113) אשר ניתן לקבלו ולהגישו במשרדי מס-הכנסה ומיסוי מקרקעין של רשות המסים. כמו כן ניתן יהיה להוריד את הטופס באתר רשות המיסים באינטרנט.

 

התביעות אשר תוגשנה, תועברנה יום לאחר הגשתן לקליטה ולטיפול על-ידי מוקד ארצי לתביעות שהוקם במיוחד למטרה זו בקרית הממשלה בתל-אביב (קומה 18).

 

בימים הקרובים יחל לפעול המוקד אשר יאויש על-ידי כ- 70 קלדנים וקלדניות ואשר יתוגבר בעובדי משרדכם. כמו כן, במוקד זה יינתן מענה טלפוני בטלפון רב קווי שמספרו: 7633500 - 03.

 

לאור האמור לעיל, ולאור העובדה כי טפסי התביעות יגיעו למשרדכם בימים הקרובים, אבקשכם עד אז, להוריד את הטופס על חמשת נספחיו:

וכן את הוראת הביצוע מאתר האינטרנט של הרשות ולהדפיסם בכמות מספקת כדי לענות על דרישות הניזוקים אשר יפנו למשרדכם לקבלם.

 

בהזדמנות זו, ברצוני להביע שוב את הערכתי הרבה על פועלם המופלא של עובדי מס רכוש העובדים ללא לאות בכדי לתת מענה מיידי תוך רגישות מרבית, לאלפי הנפגעים. כמו כן,  הערכתי ותודתי לצוותים המיוחדים אשר הוקמו על-ידי ופעלו "סביב השעון" בניהול המו"מ בין הממשלה, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה, להכנת החקיקה, גיבוש טופס התביעה, כתיבת הוראת הביצוע, צוות בקרה טכנולוגי, פרסום נרחב של המידע הדרוש לציבור למימוש זכאותו לפיצוי והקמת המוקד הארצי.

 

                                                                                               בברכה,

                                                                                            

                                                                                     ג'קי מצא, רו"ח (משפטן)

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון