בחינות הסמכה

הודעת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין בעניין בחינת מועד חורף 2018- עדכון מיום 12.9.18

03.09.2018

הוועדה הבוחנת

(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962)

בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד חורף 2018 תיערך באופן הבא:

 

בחינת ההסמכה תתקיים ביום 13.12.18, בירושלים.

 

בחינת ההסמכה תחל בשעה 11:00.

 

בחלקה הראשון של הבחינה יידרשו הנבחנים לבצע מטלת כתיבה אחת מבין מטלה אחת או יותר שבשאלון הבחינה. משך הזמן לביצוע מטלה זו הינו 45 דקות (משך הזמן הנקוב כאן, ולגבי כל חלק מן הבחינה, אינו כולל תוספות זמן לבעלי התאמה זו). משקלו של חלק זה בציון הסופי יעמוד בבחינה זו על 15%.

 

בחלקה השני של הבחינה ייבחנו הנבחנים בדין הדיוני, ויידרשו להשיב על 45 שאלות באחדים מן הנושאים הבאים:

 1. סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה על פי כל חיקוק ודין;
 2. סדרי הדין הפלילי לרבות דיני הראיות, הדינים הנוגעים לחקירה, מעצר, חיפוש, נטילת אמצעי זיהוי וסמכויות האכיפה;
 3. סדרי הדין האזרחי לרבות סדרי הדין המיוחדים לכל ענף משפטי שאינו פלילי, דיני הראיות, דרכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אכיפת פסקי חוץ וכללי ברירת הדין בענפי המשפט האזרחי;
 4. הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל וכינוס נכסים;
 5. היבטים דיוניים של חוקי היסוד;
 6. סדרי הדין המשמעתיים בבתי הדין המשמעתיים על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לרבות הגשת תלונות ובירורן, העמדה לדין, ניהול ההליכים והערעורים על החלטותיהם.

חלק זה יחל בשעה 12:30. משך הזמן למענה על חלק זה הינו 113 דקות. משקלו הכולל בבחינה יעמוד על 45%.

 

בחלקה השלישי של הבחינה ייבחנו הנבחנים בדין המהותי, ויידרשו להשיב על 40 שאלות באחדים מן הנושאים הבאים:

 1. דיני החיובים, לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין;;
 2. דיני העונשין, לרבות דרכי הענישה;
 3. דיני הקניין, לרבות דיני הירושה;
 4. משפט מסחרי, לרבות דיני התאגידים;
 5. דיני האתיקה המקצועית הנוגעים לעורכי דין;  
 6. חוקי יסוד;  
 7. מיסוי מקרקעין;
 8. התיישנות.

חלק זה יחל בשעה 15:45. משך הזמן למענה על חלק זה הינו 160 דקות. משקלו הכולל בבחינה יעמוד על 40%.

 

בחלקה השלישי של הבחינה יחולק לנבחנים קובץ דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. לקובץ יהיה תוכן עניינים.

 

רשימות החיקוקים בהם יידרשו הנבחנים להפגין ידע והבנה בחלק ב' של הבחינה ובחלק ג' של הבחינה מצורפות להלן. רשימת חיקוקים אחת מתייחסת לחלק ב' של הבחינה, ורשימת חיקוקים שנייה לחלק ג' של המבחן. כל החיקוקים הם בנוסחם כפי שתוקנו לפני מועד הבחינה, בתנאי שכבר פורסמו ב"רשומות", וככל שהנם כבר בתוקף חודש ימים לפני מועד הבחינה, וכפי שפורשו בפסקי הדין שהתפרסמו בדפוס, במדיה דיגיטלית, במאגרי הפסיקה באינטרנט בפלטפורמות השונות לרבות המסחריות, ובאתרי אינטרנט המפרסמים פסיקה לרבות אתר הרשות השופטת, עד לא פחות משלושה חודשים לפני הבחינה.

 

הודעה חשובה בדבר תיקון רשימות החקיקה לבחינת מועד חורף 2018

ביום 3.9.18 פורסמה הודעת הוועדה הבוחנת בדבר מתכונת הבחינה, ובצידה רשימות החקיקה לבחינת חורף 2018. ביום 12.9.18 בוצעו תיקונים ברשימות החקיקה. הרשימות המעודכנות מופיעות כעת בצמוד להודעה מיום 3.9.18 וכן בקישורים המצורפים לידיעה זו.

 

 

 

 

 

קובץ להורדה
rshimat hukim diuni winter 18.pdf rshimat hukim mahuti-winter 2018.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון