הודעות דוברות הלשכה

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין: הצעה להשעות זמנית עו"ד שהוגשה נגדו קובלנה משמעתית בעבירה שיש עמה קלון

19.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד ארנה לין אישרה הצעה לתיקון 78 לחוק לשכת עורכי הדין, הקובע מקרים בהם ניתן להשעות עו"ד בהשעיה זמנית. הצעת התיקון הועברה להתייחסות משרד המשפטים.

סעיף 78 לחוק קובע שבית הדין המשמעתי רשאי להשעות זמנית עו"ד שהורשע בבית דין משמעתי והוטל עליו עונש השעיה או הוצאה מהלשכה עד להכרעה סופית בעניינו; עו"ד שהורשע בבית משפט או בבית דין צבאי בשל עבירה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, ועו"ד שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט או בבית דין צבאי בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.

 

בתיקון מוצע להוסיף אפשרות להשעיה זמנית בהגשת קובלנה משמעתית בגין עבירות שיש עמן קלון, אם בית הדין מצא שנוכח העבירות המיוחסות  או בהצטברותן לנסיבות ועובדות נוספות שיוכחו בפניו, יש בהמשך עיסוקו של עורך הדין כאמור, חשש לאחד או ליותר מאלה: פגיעה ממשית וברורה באינטרס הציבור או באינטרס לקוחותיו; פגיעה ממשית וברורה באמון הציבור במקצוע עריכת הדין ובעוסקים בו; המשך התנהגותו אשר יש עמה משום קלון.

 

על פי התיקון השעיה זמנית כאמור לא תעלה על תקופה של שלושה חודשים ואולם, מצא בית הדין כי קיימות נסיבות המצדיקות את הארכת תקופת ההשעיה, יהא רשאי להאריכה לתקופות נוספות, שלא תעלנה, כל אחת מהן, על שלושה חודשים ובלבד שתקופת ההשעיה הכוללת לא תעלה על שנתיים.

 

הכרעת הדין בקובלנה נגד עורך דין שהושעה זמנית בנסיבות האמורות, תינתן תוך שלושה חודשים מתאריך תחילת ההשעיה הזמנית אלא אם הוארכה. לא נתנה הכרעת הדין במהלך תקופת ההשעיה הזמנית או בתקופת ההארכה - תתבטל ההשעיה הזמנית.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון