הודעות, המלצות ומידע כללי

קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתה של המחלקה לרישוי נוטריונים

01.03.2017

אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה, משרד המשפטים

משרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הסדרי הרגולציה על נוטריונים. מטרת הבחינה היא להביא לייעול הפיקוח והאכיפה ולהקלת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור כתוצאה מפיקוח זה. הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו לנושאים אלה עד ליום 22.03.2017.

מדינת ישראל

משרד המשפטים

אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה

 

קול קורא

לקבלת התייחסויות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי

הכרוך בעבודתה של המחלקה לרישוי נוטריונים

 

משרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הסדרי הרגולציה על נוטריונים. מטרת הבחינה היא להביא לייעול הפיקוח והאכיפה ולהקלת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור כתוצאה מפיקוח זה.

 

נטל רגולטורי זה יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בזמן, בחוסר בהירות או בחוסר ודאות, הנגזרים מן הדרישות הבירוקרטיות או המהותיות במסגרת הסדרת המקצוע בתהליך הרישום, ההדרכה והעיסוק במקצוע. כך, למשל, עשוי להיווצר נטל רגולטורי בתהליך הרישוי כתוצאה מאופן הגשת הבקשה, המסמכים שיש לצרף להן, או אף מהדרישות להגשת הבקשה עצמן. כמו כן, נשמח לקבל התייחסות בנוגע לשכר השירותים, דיגיטציה, ארכיון מרכזי, הפקדת צוואות נוטריוניות.

 

במסגרת זו נבחנים הנושאים הבאים:

  • דרישות הרגולציה הקיימת – בחינת הדרישות הבירוקרטיות והמהותיות הקיימות כיום: האם יש מקום לשנות דרישות מסוימות, להקל בהן או לבטל אותן? האם קיימות דרישות שקשה ליישמן (למשל בשל אי בהירות של הדרישה או אי התאמה בין הדרישה ליכולת המעשית לבצעה)?
  • חסרים ברגולציה – בחינת קיומם של תחומים הקשורים לתחום עיסוק הנוטריונים בהם הפיקוח והאכיפה אינם מוסדרים בצורה מספקת.
  • יעילות הרגולציה – הסדרי הפיקוח והאכיפה הקיימים נקבעו על מנת להבטיח את רמתם המקצועית של הנוטריונים. מטרות אלה עשויות להצדיק גם דרישות מכבידות, ככל שהן הכרחיות להשגתן. האם ההסדרים הקיימים משיגים את מטרתם?
  • הסרת חסמים רגולטוריים – בחינת קיומן של דרישות המהוות חסם עבור גורמים שונים המבקשים לפעול כנוטריון. האם ניתן להסיר חסמים אלו או להפחיתם?
  • דרכים לייעול הרגולציה ולהפחתת הנטל הרגולטורי – לדוגמה: הפחתת דרישות מסוימות, הגשה מקוונת של טפסים, הבהרה של הדרישות, קיום הדרכה והסברה ועוד.

הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו לנושאים אלה בכתב (עד 2 עמודים), עד ליום 22.03.2017 לכתובת yuvalsp@justice.gov.il

 

פניות שיתקבלו יידונו במסגרת בחינת הנטל הרגולטורי במשרד המשפטים.

משרד המשפטים עשוי לפנות למספר גופים בבקשה להשתתף בדיון, בהתאם לפניות שיתקבלו.

אין התחייבות כי כל פנייה תקבל מענה.

 

משרד המשפטים רשאי לפרסם את הפניות. על פונה המעוניין כי פנייתו לא תפורסם לציין זאת במפורש

בפנייתו.

 

בברכה,

עוז שנהב

מנהל אגף תכנון מדיניות,

משרד המשפטים

 

רחוב ס'לאח א-דין 92 , ת.ד. 92092 ירושלים 29920 . טל: 09-6966479 פקס: 09-6967002

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון