הודעות דוברות הלשכה

"יש לעגן את כללי האתיקה לשופטים בתקנות"

02.04.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין שיגרה לנשיא בית המשפט העליון, פרופ’ אהרון ברק, הערותיה להצעת כללי אתיקה לשופטים, תשס"ד – 2004. בפנייתה ציינה הלשכה, בין היתר, שהיא קוראת לעגן את הכללים בתקנות, על מנת שיהא להם תוקף משפטי מחייב.

כזכור, מונתה ועדה בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, מישאל חשין, לניסוח כללי אתיקה לשופטים.

 

הצעת הכללים נדונה במוסדות הלשכה והלשכה הציגה את הערותיה. כך, למשל, סברה הלשכה שיש לבטל את הסעיף הנוגע לתגובה לאמצעי התקשורת (סעיף 41 (ג)), לפיו נתבקשה תגובתו של שופט על מידע שבהיעדר תגובה מיידית עלול לגרום נזק שאינו הפיך, ובפי השופט תגובה חד-משמעית שיש בה כדי להביא את העניין לסיומו, רשאי השופט למסור את תגובתו. זאת, מהטעם שלא ראוי ששופט ימסור תגובה ישירות לכלי התקשורת, והדבר יעשה על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט.

 

כמו כן, סברה הלשכה שעל ועדת האתיקה לפרסם את החלטותיה, בניגוד לנוסח הסעיף (43 (ג)), לפיו ועדת האתיקה תהא רשאית לפרסם את החלטותיה או מקצתן ללא זיהוי השופטים שאליהם מתייחסות ההחלטות.

 

עוד מוצע, שבמקום נוסח הסעיף המתייחס לשמירה על כבוד הזולת (סעיף 11 (ה)), לפיו בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן השופט דעתו לשאלה אם ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג עניינו כהלכה לפני בית המשפט, הנוסח "לא יחווה שופט דעה על אדם שלא היה צד בפניו, שלא הופיע בפניו, שלא נתנה לו הזדמנות להביע עמדתו אלא מטעמים מיוחדים שאותם יפרט בהחלטתו".

 

לסעיף הנוגע לפשרה, גישור ובוררות (סעיף 13 (א)), לפיו שופט המציע פשרה או העברה של ההליך לגישור או לבוררות, לא יכפה דעתו על בעלי הדין ויוודא שבעלי הדין יודעים כי אי קבלת הצעתו לא תשפיע על תוצאות הדיון לפניו, מוצע להוסיף "שופט המציע.... לא יכפה דעתו על בעלי הדין, לרבות בדרך של דחיית מועד הדיון, ויוודא.... לא תשפיע על תוצאות הדיון לפניו, לרבות על אופן התנהלותו".

 

לסעיף המתייחס למניעה משבת בדין (סעיף 15 (א)), לפיו שופט לא ישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט, מוצע להוסיף לגבי הנסיבות, שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי או מראית עין של חשש ממשי למשוא פנים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון