הודעות דוברות הלשכה

הלשכה נערכת לבחירות למוסדותיה

02.02.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

אושרו תיקונים לכללי לשכת עורכי הדין בענין כשירות מועמד בבחירות למוסדות הלשכה.

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד ארנה לין אישרה תיקונים חשובים לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) התשמ"ב – 1982, בענין כשירות מועמד בבחירות למוסד ממוסדות הלשכה. הכללים טעונים אישורה של שרת המשפטים.

 

במסגרת התיקון יתווסף סעיף 11א לכללים, לפיו לא יהיה כשיר להיות מועמד בבחירות למוסד ממוסדות הלשכה מי שהורשע בפסק דין חלוט בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו 10 שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו או מיום גזר הדין, המאוחר מבין השניים. בנוסף, בהעדר קביעה סותרת בפסק הדין החלוט עצמו, בסמכותה של ועדת הבחירות לקבוע אם יש או אין בעבירה שבה הורשע המועמד, בנסיבות הענין, משום קלון.

 

כמו כן, נקבע בסעיף שלא יהיה כשיר להיות מועמד בבחירות מי שהורשע בפסק דין חלוט בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו עונש השעיה של מעל 3 חודשים או הוצאה מן הלשכה וטרם חלפו עשר שנים מיום שבו הותר לו לשוב ולהיות חבר בלשכה. כן, לא יהיה כשיר מי שהורשע בפסק דין חלוט בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה, אף אם טרם החלה תקופת ההשעיה.

 

תיקון נוסף בכללים מחייב מועמדים בבחירות למוסדות הלשכה לפרט את עברם הפלילי והמשמעתי, ככל שהוא קיים. בדברי ההסבר להצעה אותה יזם עו"ד איתן להמן, נאמר כי התיקון ימנע מועמדותם של מי שאינם ראויים לשבת במוסדות הלשכה. יו"ר המועצה הארצית, עו"ד ארנה לין, ברכה על התיקון והביעה תקווה ששרת המשפטים תאמצו. לדבריה, התיקון יחזק וישביח את ההליך הדמוקרטי של הבחירות למוסדות הלשכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון