הפרקליט

הפרקליט מה, חוברת ב - מאמרים נבחרים

07.12.2002

ד"ר מיגל דויטש (עורך)

דוקטרינת ההזדמנות העסקית, מאת יהודית קורן; תחולת המשפט הציבורי על חברות ביטוח, מאת עו"ד ירון אליאס; היבטי המס של הרישום הכפול, מאת ד"ר יורם מרגליות; חוק שירות נתוני אשראי, מאת עו"ד טנה שפניץ; על הרישום הפלילי בבתי-דין צבאיים, מאת עו"ד איתי הרמלין; מעניין לעניין בזכויות יוצרים, מאת ד"ר יהושע ויסמן; נטל ההוכחה בתביעה לתגמולי ביטוח, מאת ד"ר עמוס הרמן; רשלנות מקצועית של עורך דין, מאת ד"ר עדי אזר.

חוברת זו, כקודמותיה, שואפת לפרוש בפני הקורא מאמרים מתחומי משפט מגוונים, מתוך גישה יישומית.

      עם עליית חשיבותם של הנכסים המופשטים בתקופתנו, ניכרת פריחה בפסיקה בדיון בתחומי הקניין הרוחני השונים. מאמרו של פרופ' יהושע ויסמן מנתח סוגיות שונות מתחום דיני זכות היוצרים, ובמרכזן שאלות הנוגעות ל"זכות המוסרית", המהווה זכות משפטית לכל דבר ועניין.

      מקום מרכזי בחוברת זו מוקדש לדיני הביטוח, ביחס לסוגיות בעלות חשיבות רבה בחיי היום-יום של עורך הדין: ד"ר עמוס הרמן בוחן את הסוגיה הקשה, בעלת האופי המכריע לעתים קרובות בהתדיינויות, בדבר נטל ההוכחה בתביעות לתגמולי ביטוח, בעיקר בכל הנוגע ליסודות השליליים בעילת התביעה. המאמר מקיף בעניין זה את תחומי הביטוח השונים. עוד בתחום הביטוח ניתן למצוא את מאמרו של ירון אליאס, המפנה זרקור לסוגיה שטרם נחקרה באופן מספק והיא האפשרות לעשיית שימוש בכלים מן המשפט הציבורי לשם עיצוב חובות המוטלות על המבטח כלפי המבוטח. המאמר בוחן סוגיה זו הן ברמה העקרונית והן ברמה של החובות הקונקרטיות שניתן לגזור מהחלה עקרונית זו של המשפט הציבורי.

      השאיפה לפתיחת שוק ההון המקומי אל השוק העולמי ולחיזוק הבורסה לניירות ערך בתל-אביב הובילה להקלת התנאים לרישום למסחר בישראל של חברות הרשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל. סוגיית הרישום הכפול מעלה שאלות מס סבוכות, הטעונות ליבון. מאמרו של ד"ר יורם מרגליות מנתח שאלות אלו. במסגרת המשפט המסחרי בוחן מאמרה של יהודית קורן את אחת הסוגיות אשר הדיון בהן אינו שגור, והיא "דוקטרינת ההזדמנות העסקית", הדנה בנטילת הזדמנות עסקית של החברה על-ידי נושא משרה בה. המאמר מצביע על הסיבות להימנעות מפיתוח ראוי של דוקרטרינה זו כיום ועל היתרונות הטמונים בה.

      בתחום האחריות האזרחית והמשמעתית של עורך הדין ניתן למצוא בחוברת זו שני מאמרים. השופט ד"ר עדי אזר ממקד את מאמרו בסוגיית הרשלנות המקצועית של עורך הדין. בהיבט המשמעתי, נבדקת השאלה אם רשלנות מקצועית של עורך דין עלולה להיתפס כעבירה אתית, המצמיחה אחריות משמעתית. בהיבט האזרחי דן המאמר בשאלת האחריות הנזיקית של עורך דין המתרשל בהופעה בבית-המשפט; המאמר השני הוא תגובה של עמוס ויצמן למאמר שפורסם ב"הפרקליט" בסוגיית הסמכות של בית-הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין לדון עורכי דין בגין עבירות שעברו בתקופה בה היו מושעים. המאמר מציע פרשנות אחרת בסוגיה זו.

      בתחום המשפט הפלילי מצביע איתי הרמלין על בעייתיות הקיימת כיום במצב המשפטי בסוגיית הרישום הפלילי של מי שעמד לדין לפי חוק השיפוט הצבאי. המאמר גורס כי מנגנונים המצויים בידי בתי-המשפט של ערכאות השיפוט הכלליות במדינה, למנוע רישום פלילי בלתי-ראוי, אינם מצויים בידי מערכת השיפוט הצבאית. המאמר ממליץ על תיקון החוק, ומציע פתרונות-ביניים.

      במדור "חקיקה חדשה" מנתחת טנה שפניץ את אחד מההסדרים החשובים המצויים עתה בשלבים האחרונים של חקיקה, והוא חוק שירות נתוני אשראי. החוק אמור לסייע בידי נותן האשראי להעריך כראוי את הסיכון שהוא נוטל, על סמך מידע מתאים לענין התחייבויות קודמות של הלקוח, ולמנוע מלקוחות אמינים את הצורך ליתן בטחונות מיותרים. החוק מעורר שאלות קשת ביחס לסוגיית ההגנה על הפרטיות. פרטי ההסדרים המתגבשים נדונים במאמר.

אני מאחל לכם קריאה מהנה ופוריה.

מיגל דויטש

כתבות המשך
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון