הודעות דוברות הלשכה

בעקבות התערבות הלשכה: מבוטחים בחברות ביטוח לא ישאו בהוצאות שנפסקו בהליך בוררות פנימי שאינם צד לו

26.06.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות פנייתה של לשכת עורכי הדין לממונה על ההגבלים העסקיים, הוגבלו תנאיו של הסדר שייסדו חברות הביטוח ביניהן, הפוגע בזכויות מבוטחים.

המדובר בהסדר שייסדו חברות הביטוח לפני שלוש שנים לפתרון סכסוכים ביניהן בתביעות בתחום הרכב (תביעות שיבוב ללא נזקי גוף - תביעות פח) בגובה עד 100,000 ₪.

 

ההסדר פוגע כאמור בזכויות המבוטחים, שהנם כמעט כל אזרחי המדינה שברשותם רכב פרטי. מהותו של ההסדר בקיום הליך בוררות בין חברות הביטוח, כאשר המבוטחים אינם צד להליך ואינם נוטלים בו חלק. כמו כן, דבר קיום הבוררות לא מובא לידיעתם של המובטחים. למבוטחים אין כל אפשרות להשפיע על תוצאות הבוררות, ומידע אותו מסרו לחברת הביטוח במועד הדיווח על התאונה, יכול וישמש נגדם בהליך הבוררות שאין הם ערים לקיומו.

 

בנוסף, בהסתמך על קביעת הבורר, חברות הביטוח גובות מן המבוטחים ש"נמצאו אשמים" כביכול בתאונה את דמי ההשתתפות העצמית מבלי שיוכלו להתנגד. לתוצאות הבוררות אף השפעה על יכולתו של המבוטח לקבל פיצוי בגין נזקיו מהצד שכנגד.

 

כאשר מחויבת חברת ביטוח בתשלום לחברתה על פי תוצאות הבוררות, מעלה היא את תשלומי הפרמיה למבוטח ע"י אי מתן הנחת היעדר תביעות מלאה בשלוש השנים שלאחר התאונה.

 

בזמנו, פטר הממונה על ההגבלים העסקיים את חברות הביטוח מהצורך לקבל אישור להסדר ביניהן מבית הדין להגבלים עסקיים. תוקף הפטור הסתיים בסוף חודש מאי השנה. כאשר הוגשה בקשה להארכתו שבה לשכת עורכי הדין והתנגדה להארכתו באמצעות עו"ד צחי יגור. בימים אלה, עקב התנגדות הלשכה, הותנה מתן הפטור בתנאים מגבילים.

 

בעקבות התנגדות הלשכה, החליט הממונה על ההגבלים העסקיים להתנות את הפטור בכך שלא ייעשה שימוש בפסק הבוררות כדי לחייב מבוטח, שלא היה צד בפועל להליך הבוררות, בתשלום השתתפות עצמית וביטול הנחת העדר תביעות בעקבות פסק הבורר. כמו כן, חייב הממונה על ההגבלים העסקיים שפסקה המבהירה זאת תופיע בכל פסק בורר.

 

מכאן ואילך, הדרישה מהמבוטח לשלם השתתפות עצמית, או שלילת הנחת העדר תביעות, מכוח פסק בורר בבוררות פנימית של חברות הביטוח שהמבוטח לא היה צד לה – אינה חוקית!

 

לאור החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים פנתה לשכת עורכי הדין גם למפקח על הביטוח ולממונה על הגנת הצרכן כדי שיאכפו על חברות הביטוח את קיום התנאים הנ"ל, וכן, שיבחנו האם אין מקום להטיל על חברות הביטוח מגבלות נוספות לאור פגיעתו של ההסדר בזכויות הציבור.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון