הודעות ועדכונים

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו - 1976

03.04.2016

צוות מחוז חיפה

 
הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו - 1976
 

בהתאם לתקנה 31(א) לתקנות הנוטריונים התשל"ז  -  1977[1] ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976[2], דנה בישיבתה מיום 30/03/2016 (כ' אדר ב,  תשע"ו) ,בבקשות עורכי הדין המפורטים להלן ומצאה, כי נתמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2 לחוק, בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק, רשאי להגיש לוועדת הרישיונות תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה:

ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים התשל"ו – 1976, משרד המשפטים, רח' כנפי נשרים 15 בנין "התאומים", קומה 2, גבעת שאול, ת.ד. 34445, ירושלים 91343.

קובץ להורדה
notary.march.2016.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון