הודעות דוברות הלשכה

הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין מתנגד להצעת החוק להקמת מאגר דנ"א

16.05.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדעת הפורום הפלילי יש לאפשר נטילת אמצעי זיהוי - שלא במסגרת דיני החיפוש הרגילים - אך ורק מאנשים שהורשעו בעבירות חמורות ובהתאם לצו שיפוטי אינדיווידואלי, וכן יש לשמור במאגר המשטרתי אך ורק את נתוני הזיהוי, שניטלו בהתאם.

פורום המשפט הפלילי של לשכת עורכי הדין מתנגד לחלק מההסדרים הקבועים בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (נטילת אמצעי זיהוי ומאגר נתוני זיהוי) שאושרה היום על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לקריאה שניה ושלישית.

 

לדברי יו"ר הפורום הפלילי, עו"ד רחל תורן, עצם הרעיון להקמת מאגר DNA לסיוע לרשויות אכיפת החוק בחקירת עבירות ומניעתן, רצוי וראוי. מדובר בכלי חשוב שיש בו כדי לסייע הן בלחימה בפשיעה והן במניעת הרשעות שווא וחקירות ומעצרים מיותרים. יחד עם זאת, סבור הפורום שההצעה, במתכונתה הנוכחית, אינה עומדת בכללי המידתיות, והינה גורפת מדי.

 

לדעת הפורום הפלילי יש לאפשר נטילת אמצעי זיהוי - שלא במסגרת דיני החיפוש הרגילים - אך ורק מאנשים שהורשעו בעבירות חמורות ובהתאם לצו שיפוטי אינדיווידואלי, וכן יש לשמור במאגר המשטרתי אך ורק את נתוני הזיהוי, שניטלו בהתאם.

 

בעקבות השתתפות נציגי הפורום הפלילי, הסנגוריה הציבורית והאגודה לזכויות האזרח בדיוני ועדת חוקה של הכנסת בנוגע להצעה, נערכו מספר שינויים בנוסח ההצעה. הצעת החוק המתוקנת מאפשרת בשורה של מקרים יציאה מהמאגר הגנטי והבערת אמצעי הזיהוי, בין היתר, בהעדר הרשעה, אי העמדה לדין, זיכוי, חזרה מכתב האישום, עיכוב הליכים כשלא ניתן עוד לחדשם: חשוד – בתום 7 שנים ומורשע בתום 20 שנים. הפורום הפלילי הדגיש שמן הראוי להשמיד את הדגימות הביולוגיות ולשמור במאגר אך ורק את נתוני הזיהוי המופקים מהם. כל נטילה של אמצעי זיהוי (בין אם מדובר בטביעת אצבע ובין אם מדובר בדגימה ביולוגית) כרוכה בפגיעה בזכויות היסוד החוקתיות לפרטיות ולאוטונומיה גופנית. מעבר לכך, יש בשמירת אמצעי זיהוי של אדם במאגר משום אמירה חברתית, שהוא נתפס כמסוכן יותר מאנשים אחרים, ושקיים חשש מוגבר שיעבור עבירות בעתיד. עצם הכללת פרטיו של אדם במאגר תיתפס כעובדה המעידה על חשד למעורבות פלילית והמטילה עליו כתם בלתי מוצדק. אותם "גופים ציבוריים", אשר יקבלו מידע מהמאגר, עלולים להסיק מסקנות שליליות אודות האדם רק מעצם קיומם של נתוני זיהויו במאגר.

 

עמדתו של הפורום הפלילי, לפיה יש לקבוע רשימה סגורה של גופים ציבוריים שאליהם ניתן להעביר את המידע אמנם לא התקבלה, אולם נקבע שתחולת הסעיף על גופים נוספים תהא כפופה לאישור פרלמנטרי של ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

הפורום הפלילי סבר שההצעה אפשרה למשטרה לעשות שימוש רחב ובלתי מבוקר בתצלומים הכלולים במאגר, ובכך פגעה אנושות בזכות האדם לפרטיות. בהצעה המתוקנת נקבע שהמשטרה תוכל לעשות שימוש בתצלומים בכפוף לאישור בית המשפט.

 

בנוסף, התנגד הפורום הפלילי לכך שהמשטרה תוכל לבצע חיפושים בגופם של אנשים שאינם חשודים לבדיקת קשר אפשרי לביצוע עבירה בכפוף להסכמת האדם. לגישתו, אין משמעות ממשית לדרישת ההסכמה ככל שמדובר באדם שנחקר על ידי המשטרה וממילא אינו מצוי בעמדה המאפשרת לו בחירה חופשית מרצון. בהצעת החוק המתוקנת הוסיפו שיש להסביר לאדם את הזכות לא להסכים לחיפוש.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון