הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר המסדירה פגישת אסיר עם עורך דין

05.05.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה סבורה שההצעה בנוסח המוצע מגבילה באופן בלתי מידתי את זכויות האסיר להיוועץ עם עו"ד ופוגעת בזכויות יסוד.

לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר המסדירה פגישת אסיר עם עו"ד - שעברה קריאה ראשונה בכנסת. הלשכה סבורה שההצעה בנוסח המוצע מגבילה באופן בלתי מידתי את זכויות האסיר להיוועץ עם עו"ד ופוגעת בזכויות יסוד.

 

בעקבות עתירת הלשכה בשיתוף ארגוני זכויות אדם לבג"צ נגד השר לבטחון פנים והשב"ס קבע בג"צ שתקנה 29 (ב) לתקנות בתי הסוהר - סמכות נציב השב"ס או מנהל בית הסוהר להפסיק או למנוע פגישת אסיר עם עו"ד – בטלה, אולם קבע שהביטול יכנס לתוקף כאשר יוסדר החוק בענין.

 

הצעת החוק קובעת, בין היתר, שהשר לביטחון פנים מוסמך לקבוע הוראות המגבילות את מספר עורכי הדין שיורשו להיפגש עם אסיר. לגבי האסירים ביטחוניים מקנה ההצעה סמכות למנוע או להפסיק פגישת אסיר ביטחוני עם עו"ד במקרה של חשד ממשי לביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר. מנהל בית הסוהר רשאי למנוע פגישה למשך עד 48 שעות. נציב השב"ס רשאי למנוע פגישה עד ל- 10 ימים. על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר רשאי האסיר לערור לביהמ"ש המחוזי.

 

הלשכה מציעה לתקן את סעיפי החוק על פי המלצת הועדה לשלטון החוק והפורום הפלילי. על פי הצעתה עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יאפשר מנהל בית הסוהר את קיום הפגישה בלא דיחוי ועד לא יאוחר מתום 4 שעות מפניית האסיר. כמו כן, מוצע שהנציב יחויב לאפשר לכל עצור לפגוש עו"ד מיד בסמוך למועד מעצרו ולאסיר – תוך 12 שעות מפניית האסיר או עורך הדין. עוד מוצע שהשר יתקין תקנות בענין תוך 60 יום.

 

הלשכה סבורה שהסמכות להגביל או למנוע מפגש בין אסיר בטחוני לבין עו"ד צריכה להיות נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה ולא לרשויות בתי הסוהר כפי שמוצע בהצעה הממשלתית. ההגבלה תהא לתקופה שלא תעלה על 48 שעות מנימוקים מיוחדים שישכנעו בצידוק המניעה. מניעה כזו ניתנת להארכה ע"י נשיא בימ"ש המוסמך ובלבד שבסך הכל לא תארך יותר מ- 7 ימים מנימוקים שירשמו. תקופת מניעת מפגש לא תעלה בכל מקרה ומכוח הוראת דין כלשהי על 21 יום.

 

ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, ברך על ההחלטה שמשמעותה שמירה על זכויות עצורים ואסירים ומניעת אפליה של אסירים ביטחוניים לעומת אסירים אחרים. כמו כן, הדגיש את החשיבות הטמונה בכך שרשות מנהלית לא תוכל לפגוע בזכות הייצוג והסמכות תהיה נתונה רק בידי בית המשפט.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון