הודעות דוברות הלשכה

ועדת הפנסיה של הלשכה: "חיוב עצמאים להפריש כספים לחסכון פנסיוני כתנאי לחסכון בקופת גמל – בחקיקה ראשית"

07.04.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועדה סבורה שמטעמי מנהל תקין שינוי כזה חייב להיעשות בחקיקה ראשית ולא במסגרת תקנות של שר האוצר שאינן כפופות לאישור הכנסת.

בטיוטת התיקון לתקנות מס הכנסה (ניהול ואישור קופות גמל) שפורסמה לאחרונה נכלל גם שינוי מהותי בנושא החיסכון של עצמאים בישראל. השינוי בתקנות יחייב עצמאים (ילידי 1961 ואילך) להפקיד כספים לקרן פנסיה כתנאי לקבלת הטבות מס בעת הפקדה לחסכון בקופת גמל.

 

ועדת קרן גמלאות, השתלמות ופנסיה של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד עדלי חומסקי מכירה בחשיבות הרבה ובצורך לעודד הפרשות לפנסיה כבר מגיל צעיר. עם זאת, סבורה הועדה שמטעמי מנהל תקין שינוי כזה חייב להיעשות בחקיקה ראשית ולא במסגרת תקנות של שר האוצר. תקנות כאלה אינן כפופות לאישור הכנסת או אפילו לחובת היוועצות עם הגורמים המתאימים.

 

הועדה מקדמת בברכה את ההישג של העלאת התקרה המזכה עבור עצמאים לצורך הפרשות לפנסיה ולקרנות הוניות לפעמיים השכר הממוצע במשק (מ- 7,000 ₪ ל- 14,000 ₪).

 

מאחר שאין בידיה מידע ונתונים אקטואריים, הועדה אינה מביעה עמדתה ביחס לסכומים שנקבעו בתיקון ושיש להפרישם לפנסיה כתנאי להטבות מס בקופת גמל.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון