הודעות ועדכונים

תשלום קנסות שניתנו על-ידי בתי המשפט הצבאיים

11.09.2014

צוות מחוז חיפה

תשלום קנסות שניתנו על-ידי בתי המשפט הצבאיים

 

14/08/2014

מקור: יועמ"ש איו"ש

בתי המשפט הצבאיים באיו"ש מוסמכים להטיל קנסות על הנידונים בפניהם. בסקירה זו נבקש לענות על השאלות הבאות: מהו פרק הזמן בו על הנאשם לשלם קנס שהוטל עליו? מה קורה אם הנאשם לא שילם את הקנס במועד?

תחילה נתייחס לקנסות שהוטלו על-ידי בית משפט צבאי. לאחר מכן נתייחס לקנסות בגין עבירות תעבורה, המוטלות באמצעות הודעת תשלום קנס.

קנסות בבית משפט צבאי

סעיף 173 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון)(מס' 1651), התש"ע - 2009 (להלן - הצב"ט) קובע, כי קנס שהוטל על-ידי בית משפט צבאי (לרבות קנס שהוטל על-ידי בית המשפט הצבאי על עבירת תעבורה) ישולם מיד, אלא אם בית המשפט הצבאי קבע שהקנס ישולם בתוך תקופה אחרת. במילים אחרות, ברירת המחדל היא שעל הקנס להיות משולם מיד לאחר הטלתו, אולם בית המשפט יכול לקבוע מועד מאוחר יותר לתשלום.

סעיף 174 לצב"ט קובע, כי קנס שלא שולם, כולו או מקצתו, במועד הקבוע, תיווסף עליו תוספת פיגור. שיעור התוספת הוא חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם, ובתום כל תקופה של ששה חודשים לאחר מכן - חמישים אחוזים נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור. יצוין, כי כל סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שהתווספה עליו תוספת, ייזקף תחילה על חשבון התוספת ולא על חשבון הקנס.

מנגנון נוסף שנועד להבטיח את תשלום הקנס הוא מאסר בשל אי-תשלום קנס (סעיף 175 לצב"ט). בית המשפט הצבאי שגזר על נאשם קנס, רשאי גם לגזור מאסר בשל אי-תשלום הקנס לתקופה של עד שלוש שנים. בית המשפט רשאי לעשות כן בעת גזירת העונש (כפי שנעשה בדרך כלל), והוא רשאי לעשות כן לבקשת תובע צבאי, לאחר שהקנס לא שולם במועדו.

אם  החל הנדון לרצות את המאסר בשל אי-תשלום קנס, ולפני שריצה את כל המאסר האמור, שילם חלק מהקנס תקוצר תקופת המאסר לפי היחס שבין הסכום ששולם לבין הקנס כולו.

נאשם אשר ריצה מאסר בשל אי-תשלום קנס, לא יחויב בתשלום הקנס והתוספת. ריצה הנאשם חלק מתקופת המאסר, לא יחויב בתשלום חלק הקנס היחסי לתקופה שנשא עליו מאסר, והתוספת שיהיה חייב בה תחושב לפי אותו חלק מן הקנס שלא נשא עליו מאסר. לשון אחר, ריצוי עונש המאסר בשל אי התשלום בא "במקום הקנס" ומבטל את החובה לשלמו.

מנגנון חוקי אחר להבטחת תשלום הקנס הוא תפיסת נכסי הנאשם. סעיף 179 לצב"ט קובע, כי מקום בו הוטל על נאשם בפסק דין חלוט קנס והוא לא שילמו, רשאי מפקד צבאי באזור להורות על תפיסת נכסיו ועל מכירתם לשם הבטחת תשלום הקנס.

קנסות תעבורה - ברירת משפט

סעיף 29א לצו בדבר התעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992 (להלן: "צו התעבורה") קובע, כי שוטר רשאי למסור לאדם הודעת תשלום קנס, אם יש לו יסוד להניח שאותו אדם עבר עבירת תעבורה אשר מוגדרת בתחיקת הביטחון כ"עבירת קנס", והוא לא עבר אותה ב"נסיבות מחמירות". עבירות כאמור, אשר ניתן למסור בגינן הודעת תשלום קנס, נקראות "עבירה של ברירת משפט".

מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, חייב לשלם תוך תשעים ימים את הקנס הנקוב בהודעה, אלא אם הודיע תוך תשעים ימים מיום ההמצאה שהוא רוצה להישפט בגין העבירה.

לא שילם האדם את הקנס ולא הגיש בקשה להישפט בזמן, יראו אותו כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס. עוד, תיווסף על הקנס תוספת פיגור. שיעור התוספת יהיה חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם, ובתום כל תקופה של ששה חודשים לאחר מכן חמישה אחוזים נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור. יצויין, כי כל סכום ששולם או נגבה על חשבון קנס שהתווספה עליו תוספת, ייזקף תחילה על חשבון התוספת ולא על חשבון הקנס.

אם נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס והתברר, כי האדם לא שילם במועד קנס קודם בגין עבירת תעבורה, יהיה שוטר רשאי לפסול אותו אדם בצו מלהחזיק רישיון נהיגה עד שישלם את הקנס הקודם. אם התברר, כי אותו אדם לא שילם במועד יותר מקנס קודם אחד בגין עבירות תעבורה, יהיה שוטר רשאי גם לתפוס את כלי הרכב שבבעלות אותו אדם או בן זוגו כערובה להבטחת תשלום הקנסות הקודמים. הרכב יוחזק עד שישולמו קנסות קודמים וההוצאות הכרוכות בהחזקת הרכב.

 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון