הודעות דוברות הלשכה

בג"ץ דחה את עתירת אגודות הסטודנטים למשפטים נגד לשכת עורכי הדין בעניין כללי ההתמחות: הראיונות להתמחות – רק מהשנה השלישית ללימודים

26.03.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

בג"ץ דחה היום עתירה שהגישו 4 אגודות סטודנטים למשפטים נגד שר המשפטים ונגד לשכת עורכי הדין. העתירה הוגשה כנגד קבלת תיקון לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962 שעיקרו בקביעה כי מועד הראיונות להתמחות לא יחל לפני השנה השלישית ללימודי המשפטים.

את העתירה (בג"ץ 9609/10) הגישו, בין היתר, אגודות הסטודנטים של המכללה האקדמית נתניה, הקריה האקדמית אונו, המסלול האקדמי – המכללה למנהל והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

 

אגודות הסטודנטים טענו כי התיקון החדש לכללים שנחתם בידי שר המשפטים באוגוסט 2010, ומאוחר יותר אושר בידי לשכת עורכי הדין, לוקה בפגמים של חוסר סמכות, חוסר מידתיות וחוסר סבירות. עוד טענו אגודות הסטודנטים כי תיקון הכללים פוגע בזכויות היסוד של מועמדים להתמחות ונוגד את הוראות חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לטענת העותרים, הוראות התיקון פוגעות באוטונומיה של המועמדים להתמחות, כובלות אותם למאמניהם המיועדים ומונעות מהם את זכותם לשפר את תנאי העסקתם.

 

לשכת עורכי הדין, באמצעות עו"ד צבי אגמון, טענה כי בהליך הקבלה להתמחות היה קיים כשל שוק שהוביל לפגיעה באיכות ההתמחות, ולמספר רב של ביטולי התמחות על ידי מועמדים זמן קצר לפני מועד תחילת ההתמחות. עוד טענו המשיבים כי לשכת עורכי הדין היא הגורם המוסמך להסדיר את סדרי קבלתם של מתמחים להתמחות, וזאת בהתאם להסמכה הקבועה בסעיף 109(2) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, וכי כללי הלשכה מופנים בעיקרם כלפי ציבור עורכי הדין, ציבור שלגביו אין מחלוקת כי ללשכה סמכות להסדיר את פעולתו, עובדה המחזקת את טענתם כי ללשכה הסמכות להסדיר את האופן בו יתקיימו ראיונות ההתמחות.

 

שופטי בג"ץ מרים נאור, ניל הנדל ויצחק עמית קבעו כי דין העתירה להידחות, וכי בהתאם לחוק, הלשכה היא הגורם המוסמך להתקין כללים המסדרים את אופן קבלתם של מתמחים ורישומם, כמו גם את דרכי הפיקוח על ההתמחות עצמה. "המשיבים הציגו תמונה בעייתית ששררה בשוק עריכת הדין בכל הנוגע לראיונות ההתמחות. ראיונות ההתמחות התקיימו בשלב מוקדם מאוד של הלימודים לתואר הראשון, מבלי שיכלו המועמדים לרכוש ידע משפטי משמעותי, שיאפשר למראייניהם לקבל החלטה מושכלת. עוד נטען כי תופעה זו הובילה למספר רב של ביטולי התמחויות, זמן קצר לפני המועד בו אמורות להתחיל. כמי שממונה על הסדרת מקצוע עריכת הדין בכלל, וההתמחות בפרט, פעלה הלשכה למצוא פתרון לתופעה בעייתית זאת בדרך של תיקון הכללים. קשה לראות כיצד בפעולתה זאת חרגה הלשכה מתחומי סמכותה המוקנים לה בחוק ובתקנות", נקבע בפסק הדין.

 

עוד קבע בג"ץ כי העותרות לא הצליחו להראות כי המנגנונים שנוצרו בתיקון, יוצרים פגיעה ממשית בציבור המועמדים להתמחות.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון