הודעות דוברות הלשכה

דין וחשבון הוועדה לתרבות הדיון - מהדורה דיגיטלית

15.12.2011

דוברות הלשכה

ראש הלשכה בטקס מסירת הדו"ח: "שחיקת תרבות הדיון בבתי המשפט בארץ, פוגעת בכבודו וברמתו של ההליך המשפטי ובנו ציבור עורכי הדין המייצגים את המשפט בישראל. מטרתה העיקרית של הלשכה לשמור ולשקוד על רמתו וטוהרו של מקצוע עריכת הדין. הלשכה תמשיך ותעשה כל שביכולתה לקדם את יישום ההמלצות שיסייעו לעשיית משפט הוגן, לחיזוק אמון הציבור במערכת המשפט ולהרמת קרנו של מקצוע עריכת הדין". צפו עכשיו בגרסה הדיגיטלית של הדו"ח!

לצפייה בדו"ח המלא - לחץ/י כאן.

 

הדו"ח נמסר לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש ולראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, מידי יו"ר הוועדה, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) טובה שטרסברג-כהן, אתמול, יום רביעי, 21 בנובמבר 2011 בלשכתה של נשיאת בית המשפט העליון.

 

הוועדה הוקמה בהתאם לכתב מינוי שהוצא לחבריה בשנת 2010 ונחתם על ידי השופטת דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון, ועל ידי עו"ד יורי גיא-רון, ראש לשכת עורכי הדין בישראל דאז. הוועדה מנתה שבעה חברים, ביניהם שלושה שופטים, שלושה עורכי דין ויושבת ראש, שופטת בדימוס של בית המשפט העליון.

 

בכתב המינוי התבקשה הוועדה לבחון היבטים שונים של התנהלות עורכי הדין בבתי המשפט, כללי ההתנהגות באולם בית המשפט, הלשון בה נוקטים באולמות ובכתבי הטענות והיחס ההדדי שבין השופטים לעורכי הדין בכל הנוגע להליך המשפטי. עוד התבקשה הוועדה לבחון את המצב כיום בבתי המשפט בתחום זה ולהגיש המלצותיה לשיפורו.

 

לאחרונה השלימה הוועדה את כתיבת הדו"ח, לאחר עבודה אינטנסיבית, במסגרתה שמעה הוועדה עדים רבים וקיבלה ניירות עמדה מאישים הנוטלים חלק בהליך המשפטי ומגורמים הנוגעים לנושא (שופטים, עורכי דין, אנשי אקדמיה ואחרים).

 

הוועדה מייחדת חלק בדו"ח למעמדם המיוחד של השופטים, וכן לתכונות האישיות ולכישורים הכלליים והמשפטיים הנדרשים משופט, כמו גם למעמדם ולתפקידם של עורכי הדין בהליך המשפטי.

 

הוועדה סבורה כי יישום המלצותיה, שעיקריהן יפורטו להלן, יקדם באופן ניכר את תרבות הדיון בהליך המשפטי ובכך יסייע לעשיית משפט הוגן, יעיל ואיכותי, לחיזוק אמון הציבור במערכת המשפט ובשופטיה ולהרמת קרנו של מקצוע עריכת הדין.

 

עוד בטרם השלימה הוועדה את כתיבת הדו"ח – הכולל המלצות עקרוניות ומעשיות לשיפור תרבות הדיון המשפטי – חיברה הוועדה אמנה מכוננת. האמנה מעידה על ההצהרות, הכוונות וההסכמות בין השופטים ועורכי הדין בנושא תרבות הדיון המשפטי וממחישה את שיתוף הפעולה ביניהם למטרה משותפת של קידום התנהלות דיונית תרבותית בבתי המשפט. האמנה, הנושאת תאריך 19.6.2011, נחתמה על ידי הנשיאה דורית ביניש וראש לשכת עורכי הדין דאז, עו"ד יורי גיא-רון והיא מצורפת לדו"ח כנספח א'. האמנה נחתמה מחדש על ידי הנשיאה דורית ביניש וראש הלשכה המכהן, עו"ד דורון ברזילי, ביום 6.9.2011. האמנה החתומה על ידיהם מצורפת בפתחו של הדו"ח.

 

האמנה מדגישה את חובתו הכפולה של עורך הדין. האחת, כלפי לקוחו, מכוח חובת הנאמנות המוטלת עליו כלפיו, והשניה, כלפי בית המשפט היושב בדין, מכוח מעמדו של עורך הדין - כ"קצין בית המשפט". על פי האמנה, הבאת עניינו של לקוח בפני בית המשפט בצורה תרבותית, עניינית, הוגנת ומכובדת מגשימה חובות אלה.

 

האמנה חוזרת ומדגישה את תפקידה - מכוח החוק - של לשכת עורכי הדין, לשקוד על רמתו וטוהרו של מקצוע עריכת הדין. בגדרי מילוי חובתה זו, קובעת האמנה כי על הלשכה להנחיל לכלל עורכי הדין והמתמחים את עיקרי תרבות הדיון, לאכפם ולפעול ליישומה של תרבות הדיון בבתי המשפט.

 

האמנה מצהירה כי האחריות לניהול ההליך השיפוטי, מוטלת על השופט היושב בדין וכי מוטלת עליו חובה כפולה. האחת, להתנהגות והתנהלות אישית המטילה עליו חובה לנהוג באיפוק, בריסון, בהגינות ובסבלנות ובכבוד כלפי עוה"ד – ב"כ המתדיינים – וכלפי כל הנוכחים באולם הדיונים. השניה היא חובת שופט להקפיד על התנהגות ראויה, תרבותית, הוגנת ומכובדת מצד עורכי הדין וכל אחד מהנוכחים באולם המשפט, כלפי בית המשפט וכלפי כל הנוכחים האחרים.

 

האמנה מתייחסת גם לנושא החינוך להתנהגות ותרבות שיח, דיון וכתיבה, החל בחינוך בבתי הספר והמשך בחינוך המשפטי-אקדמי בבתי הספר למשפטים (אוניברסיטאות ומכללות כאחד) וקוראת לכל הגורמים המוסמכים, לרבות משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד החינוך, בתי הספר למשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, הנהלת בתי המשפט, נציגות השופטים, לשכת עורכי הדין, אגודות הסטודנטים למשפטים – לפעול בשיתוף פעולה להקניית ערכי תרבות הדיון במסגרות האמורות.

 

אשר לגופו של הדו"ח, קובעת הוועדה כי על אף קיומם של הוראות, כללים והנחיות הקובעות את  הנורמות החלות על כל הנוטלים חלק בהליך המשפטי, הרי שבשנים האחרונות טופחת המציאות על פנינו ומתגלות תופעות של ליקויים ופגמים בתרבות הדיון המשפטי מצד חלק מהמשתתפים בו. תופעות אלה הפכו שכיחות יותר בשנים האחרונות, שבהן חלה הידרדרות של ממש בהתנהגות ובהתנהלות בהליך המשפטי ובאולם הדיונים.

 

הדו"ח מונה ומנתח שורה ארוכה של קטגוריות של ליקויים בהתנהלותם של עורכי הדין והשופטים. זאת החל מאי הקפדה, מצד חלק מעורכי הדין, על כללי טקס מקובלים באולם בית המשפט (לבוש מרושל, פנייה אל השופט ב"גוף שני", שימוש בטלפון סלולרי באולם וכד'); עובר להתנסחות בשפה בוטה או מתלהמת – בכתב ובע"פ, התפרצות לדברי חבר מנגד והתפלמסות עימו, הפרעה לבית המשפט לנהל את הדיון, קטיעת דבריו של השופט, הפרעה במהלך חקירת עד על ידי עורך הדין מנגד; וכלה במסירה לבית המשפט של מידע לקוי או חלקי, או אי הצגת מלוא המידע שעורך הדין נדרש להציג לבית המשפט, אי הופעה לדיונים או הופעה באיחור, אי הכנה מספקת של התיק לדיון ופגיעה בכבוד בית המשפט או בכבוד הזולת.

 

הדו"ח מתייחס לליקויים בהתנהלות ובהתנהגות חלק מהשופטים, המוצאים ביטוי בשני אלה: האחד, התנהלותו והתנהגותו האישית של השופט, השני, אי נקיטת אמצעים, במידה מספקת, כדי למנוע ולבלום התנהגות בלתי ראויה מצד עורכי הדין או משתתפים אחרים בדיון המשפטי. על הליקויים המובאים בדו"ח נמנים בין היתר: אי הקפדה על התחלת דיון בתיק בשעה שנקבעה או כניסה באיחור לאולם הדיונים, יחס בלתי שוויוני מצד בית המשפט כלפי עורכי הדין המופיעים לפניו, פגיעה בכבוד הזולת על ידי אמירות בטון או בתוכן פוגע כלפי עורכי הדין או כלפי אחרים הנוכחים באולם הדיונים, התערבות יתר במהלך עדויות עדים או בשלב העלאת טיעונים ואי עשיית שימוש מספיק בכלים העומדים לרשות השופט לבלום התנהגות בלתי הולמת מצד עורכי הדין, או מצד אחרים הנוטלים חלק בהליך המשפטי.

 

הוועדה מסיקה מתוך החומר שהובא בפניה שלא קיימת ולא מוטמעת בקרב הציבור, מודעות לנורמות של התנהגות ראויה בבית המשפט. מצב דברים זה מביא להתנהגות בלתי ראויה, הנובעת לעיתים מחוסר ידיעה ומחוסר הבנה של הציבור את מעמדה ותכליתה של מערכת המשפט ושופטיה, ואת אורח ההתנהגות הראויה בבית המשפט.

 

המלצות עיקריות, פרטניות ומערכתיות

 • הוועדה מפנה את תשומת לבם של כל הגורמים הנוגעים בדבר למחסור החמור בשופטים במדינת ישראל. הוועדה קובעת כי העומס הרובץ על בתי המשפט הוא הגורם המכריע לתופעה של אי שמירה על מזג שיפוטי מצד שופטים ואי קיום כללי התנהגות דיונית תרבותית מצד עורכי דין. הוועדה ממליצה לכל הגורמים הרלוונטיים (משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט, משרד האוצר, וכל גורם אחר) לקדם באופן מיידי הוספה משמעותית של כוח שיפוטי לבתי המשפט ולהקצות את המשאבים הכספיים והאחרים הדרושים למטרה זו.
 • הוועדה חיברה שלושה קודים קצרים, תמציתיים ותכליתיים, אותם היא ממליצה להוציא ולפרסם באופן מיידי. הקודים ממחישים את המושגים הכלליים, ולעיתים המופשטים, שבכללי האתיקה המקצועית, והם מכילים את עיקר כללי ההתנהגות וההתנהלות  הבסיסיים בהליך המשפטי: הקוד האחד, לעורכי דין; השני, לציבור הנוטל חלק בהליך המשפטי; השלישי, לשופטים. הדו"ח מפרט את דרכי פרסום הקודים לכל הגורמים האמורים.
 • נוסף לקודים הנ"ל, מכיל הדו"ח הנחיות והמלצות פרטניות המתייחסות לכל הנוטלים חלק בהליך המשפטי והמיועדות לקדם את תרבות הדיון המשפטי.

המלצות מערכתיות

 • שיפור סביבת עבודתם של אלה מן מהשופטים העובדים בתנאים קשים מבחינת המבנה והציוד והקצאת פקיד עזר צמוד לכל שופט.
 • הפחתה מעומס העבודה הרובץ על מערכת המשפט, בין היתר, על ידי חלוקת תיקים ועומסים בין בתי המשפט של אותה ערכאה באותו מחוז, ניצול "זמן המדף" לניתוב מוקדם של סכסוכים להליכים חלופיים (בוררות, גישור וכיו"ב), יצירתו של מנגנון יעיל ומהיר של העברת תיקים, על ידי גורם פנימי במערכת, ממחוז עמוס יותר למחוז עמוס פחות באותה ערכאה (יצירת מנגנון כזה מצריכה חקיקה) ועוד.

המלצות בנושא חינוך והכשרה לתרבות כתיבה, שיח ודיון

 

בתי ספר

 • החינוך לתרבות כתיבה, שיח ודיון, צריך להתחיל בבתי הספר ובשיעורים מיוחדים המיועדים למטרה זו.

סטודנטים למשפטים

 • שילוב בתוכניות הלימוד של הפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות, כמקצוע חובה, קורסים וסדנאות בנושאי אתיקה מקצועית ותרבות כתיבה, שיח ודיון משפטיים.
 • העמקת המודעות בקרב הסטודנטים למתן שירותים משפטיים לציבור ב"קליניקות" משפטיות.
 • הכשרת סטודנטים למשפטים לייצג באורח סדיר מתדיינים בבית המשפט לתביעות קטנות, ולמסד הסדר זה.
 • הקמת ועדה מקשרת בין הפקולטות למשפטים לבין מערכת המשפט ולשכת עורכי הדין ובין גורמים רלוונטיים נוספים שתפעל לקידום לימודי האתיקה ותרבות הדיון בבתי הספר למשפטים ותהיה אמונה על הטמעת המלצותיה של ועדה זו בהקשר זה.

מתמחים

 • להאריך את תקופת ההתמחות של מועמדים לעריכת דין, העומדת כיום על שנה, לפחות לשנה וחצי.
 • לחייב מתמחים, במהלך תקופת ההתמחות, להשתתף בהשתלמויות, בסדנאות ובסימולציות העוסקות בכללי אתיקה ובתרבות דיון.
 • לקיים מבחן נפרד בנושא אתיקה מקצועית במבחני ההסמכה לעריכת דין, בנושא תרבות כתיבה, שיח ודיון משפטיים, כנהוג בארצות-הברית.
 • לחייב מתמחים להיות נוכחים בדיונים משפטיים בבתי משפט במהלך המחצית הראשונה של התמחותם.

עורכי דין

 • למסד, בכללי לשכת עורכי הדין, השתלמויות-חובה לעורכי דין, לפחות בשנת פעילותם הראשונה, בנושאי אתיקה ותרבות כתיבה, שיח ודיון משפטיים, וכן השתלמויות לאותם עורכי דין המופיעים בבתי המשפט.

שופטים ומועמדים לשפיטה

 • העמקת השתלמויות החובה בנושאי אתיקה ודיון משפטי של שופטים ומועמדים לשפיטה, גם בדרך של התמודדות אפקטיבית, בעזרת סימולציה, בסדנאות שיומחשו בהן ליקוים בתרבות הדיון המשפטי מצד הנוכחים באולם הדיונים, ויינתנו הנחיות וכלים למשתתפים להתמודד עם מצבים אלה.
 • למסד מסגרת חניכה וליווי לשופטים חדשים, לתקופה של שנה אחת לפחות מאז מינוי השופט לכהונתו.
 • לקבוע חובת השתתפות בהשתלמויות באתיקה ובתרבות הדיון המשפטי לשופטים שנציב תלונות הציבור על שופטים מצא כי תלונות עליהם הן מוצדקות. 

חלק מההמלצות שבדו"ח יושם, או נמצא בהליך של יישום, על ידי נשיאת בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט ולשכת עורכי הדין. במידה וכך, ראוי להשלים את יישום ההמלצות שבדו"ח וליישם את אלה שאינן נמצאות בטיפול.

 

בדו"ח מומלץ להקים שתי ועדות: ועדה ליצירת קשר עם הרשויות והגורמים הרלוונטיים ליישום המלצות הדו"ח. השניה, למעקב אחר יישומן של ההמלצות.

 

הוועדה מסכמת ומדגישה כי לתרבות הדיון המשפטי נודעת משמעות ערכית, המשליכה לא רק על דרך ניהול המשפט, אלא גם על תוכנו של ההליך המשפטי ועל מהותו. הוועדה קובעת שרק שיתוף פעולה, ברוח טובה, בין עורכי הדין ולשכת עורכי הדין לבין השופטים ומערכת השפיטה, יניב תוצאה של קידום תרבות הדיון המשפטי, יחזק את אמון הציבור במערכת המשפט ובשופטיה וירים את קרנו של מקצוע עריכת הדין.

 

לצפייה בדו"ח המלא - לחץ/י כאן.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון