הודעות ועדכונים

הודעה מטעם רשות האכיפה והגבייה בעניין הגורמים האחרונים אליהם ניתן לפנות לקבלת מידע אודות נכסי החייב

28.11.2011

צוות מחוז חיפה

 

                                                    

        
 

בהתאם לתיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, נכנסו לתוקף הגורמים האחרונים אליהם ניתן לפנות לקבלת מידע אודות נכסי החייב.

להלן פרטי הגורמים שהתווספו, אליהם רשאי הזוכה לפנות לקבלת מידע אודות החייב:

שם הגורם

סוג המידע

קוד קבוצה וגורם

תאגיד המנהל רישום של זכויות המיועדים להירשם בפנקסי המקרקעין

מידע על זכויות החייב לגבי מקרקעין הרשומות אצל התאגיד

מרובה – קוד קבוצה 7, יש לבחור קוד גורם עפ"י סוג החברה המשכנת המבוקשת

בעל רישיון למתן שירותי בזק או טלפון נייד

מידע על סך הוצאות החייב במהלך השנה שקדמה למועד מתן הצו

מרובה – קוד קבוצה 9, יש לבחור קוד גורם עפ"י סוג החברה המבוקשת

בעל רישיון חלוקת חשמל

מידע על סך הוצאות החייב בשל צריכת חשמל במהלך השנה שקדמה למועד מתן הצו

קבוצה 10, קוד גורם 104

חברות ביטוח

הלוואות שהחייב קיבל מהמבטח וטרם נפרעו וערבויות שבתוקף, שניתנו לבקשת החייב

מרובה – קוד קבוצה 11, יש לבחור קוד גורם עפ"י סוג החברה המבוקשת

קופות גמל

הלוואות שהחייב קיבל מהחברה המנהלת או הכספי קופת הגמל שבניהולה וטרם נפרעו

מרובה – קוד קבוצה 11, יש לבחור קוד גורם עפ"י סוג החברה המבוקשת

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון