הודעות ועדכונים

הודעת נשיאת ביהמ"ש המחוזי בחיפה בעניין פירוט יתר בהודעות ערעור ועיקרי טיעון

29.03.2011

צוות מחוז חיפה

 הודעת נשיאת ביהמ"ש המחוזי בחיפה בעניין פירוט יתר בהודעות ערעור ועיקרי טיעון

 

השופטת גילאור, נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה, מבקשת למסור לציבור עורכי הדין כי בישיבת שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה היתה הסכמה בדבר תופעה של הרחבת יתר בהודעות הערעור ובעיקרי הטיעון. הכוונה היא להגזמה במספר העמודים, לעתים עשרות רבות, בפירוט יתר על דרך הסיפור, בהבאת פרטים בלתי רלבנטיים ובחזרה על טיעונים. מסמכי בי-דין אלו פוגעים באינטרס של בעל הדין שכנגד להבין את גדר המחלוקת ואת הטיעונים שמפניהם הוא מתגונן ובאינטרס של ניהול יעיל של ההליך המשפטי.

אי לכך הנשיאה גילאור ושופטי המחוזי חיפה הנחו את מזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה לעקוב אחר הודעות הערעור ועיקרי הטיעון באופן שהודעת ערעור שתימצא בלתי סבירה בהיקפה תובא לפני אב"ד ההרכב הדן בערעור למתן החלטתו באשר להחלפתה בהודעה תמציתית - הכל לפי העניין.

באשר לעיקרי הטיעון, תישלח הודעה לצדדים עם הזמנתם לדיון, בדבר היקף העמודים והגופן לפי הנוסח:

 " הערעור בתיק זה יישמע לפני הרכב השופטים ביום --- בשעה ---.

תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).

בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 21 יום לפני מועד הדיון, ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 14 יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער.

עיקרי הטיעון לא יעלו על עשרה עמודים בהדפסה  רגילה (גופן 12) וברווח כפול.

תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.

אי הגשת עיקרי הטיעון במועדים האמורים ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך."

 

עוד מבקשת הנשיאה גילאור להפנות את ציבור עורכי הדין לפסק הדין של בית המשפט העליון רע"א 615/11 .

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון