הודעות דוברות הלשכה

נאום ראש הלשכה בהשתלמות "אכיפה בשוק ההון"

22.03.2011

עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה

ראש הלשכה: "אני סבור כי קיים קשר ישיר בין רמתם של עורכי הדין, שמספרם הולך וגדל באחוזים ניכרים, לעומס על מערכת המשפט ועל כן אני קורא לשר המשפטים לקדם את תזכיר החוק שיזם לעריכת רפורמה בהתמחות ובהסמכה בהקדם".
 

 

השתלמות בנושא אכיפה בשוק ההון

המכון להשתלמות עורכי הדין של הלשכה, 22 במרץ 2011

דברי פתיחה, ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון

מכובדיי,

 

כבשנה שעברה, אני שמח להיות כאן שוב ומקווה שתיהנו מההשתלמות השנתית שלנו בנושא אכיפה בשוק ההון.

 

אני מבקש לברך את מארגני ההשתלמות, ובמיוחד את הרכזת האקדמית שלנו, עו"ד יעל גרוסמן, את הממונה על התחום אצלנו בלשכה, עו"ד מיטל שחר, את מנכ"ל המכון, עו"ד מירי חדד- ספיר ואת כל מי שתרם להצלחה של ההשתלמות.

 

אני מזכיר לכולכם ומזמין אתכם לכנס השנתי ה- 11 של לשכת עורכי הדין, שייערך השנה, כמובן באילת, בין המועדים 29 במאי ועד ה- 2 ביוני. השנה הכנס ייערך במסגרת חגיגות היובל של לשכת עורכי הדין וכנהוג יתקיימו דיונים מקצועיים בהשתתפות צמרת המשפט, הממשל והמשק בישראל.

 

אכן, ביום 27 בינואר 2011 פורסם "חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2011", אשר נכנס לתוקף ב- 27 בפברואר 2011. בהשתלמות שהתקיימה בשנה שעברה, עסקנו בהצעת החוק הזו, שכבר אז אושרה ע"י מליאת הרשות ונדונה במשרד המשפטים.

 

יצירת מנגנון אכיפה אלטרנטיבי להליך הפלילי בנוגע להפרות מסוימות של חוק ניירות ערך הינה ברוכה. אני סבור שמנגנון כזה הוא נכון ורצוי, מה גם שיש לו היבטים של התייעלות. עמדתנו בנושא הייתה ברורה ועיקבית מראשית העיסוק בו ע"י הרשות.

 

מאז ועד היום, עו"ד ישראל שמעונוב העומד בראש ועדת ניירות ערך ושוק ההון ועו"ד יעל גרוסמן העומדת בראש ועדת איסור הלבנת הון ושוק ההון (פלילי), הובילו מהלך ממושך רב התדיינויות למול נציגי רשות ניירות ערך ולאחר מכן בוועדת הכספים בכנסת, וזאת במטרה לשפר את הצעת החוק, כפי שהוצגה לראשונה לציבור בתזכיר החוק.

 

זו ההזדמנות להודות לכם על עבודתכם הציבורית הזו ועל ההישגים המרשימים שהשגתם במסגרתה. לא למותר לציין, כי ועדת ניירות ערך קיבלה את ברכת הדרך ואישור הועד המרכזי שעמד מאחורי הפעילות החשובה הזו.

 

אני מבקש לעמוד בקצרה על עיקרי ההישגים:

 

ראשית, הרכב ועדה מנהלית מאוזנת: הקושי שהתעורר נגע לניגוד עניינים, בקיום זהות בין הגורם המנהל את הבירור המנהלי והמחליט על פתיחה בהליך מינהלי מורחב, לבין הגורם הדן ומחליט באותו הליך.

 

לאור התעקשותם של נציגי הלשכה בדיונים הרבים מול הרשות הגיעו להסכמות שהועדה המנהלית תמונה על ידי שר המשפטים, ללא היוועצות עם יו"ר רשות ניירות ערך (למעט, לעניין כשירות למינוי שאין חקירה של הרשות כנגד מועמד לחברות בוועדה). כך יוצא שרק יו"ר המותב הינו איש רשות ושאר חברי המותב (שניים במספר) ממונים על ידי שר המשפטים בהיותם מומחים מתחום שוק ההון.

 

לדעת הלשכה, מדובר בוועדה שאופן מינוייה, בנסיבות העניין, נכון ומאוזן יותר.

 

שנית, צמצום הפגיעה בחופש העיסוק – בתזכיר החוק שפורסם, נקבע שלרשות תהא סמכות למנוע עיסוק מנושא משרה בחברה ציבורית לתקופה של שלוש שנים בגין הפרות מנהליות כאלה ואחרות.

 

הלשכה התנגדה בתוקף לסעיף זה ודרשה להוציאו לגמרי מהצעת החוק. לאחר דיונים ממושכים עם אנשי הרשות ענו לפשרה שלרשות תהא סמכות לפגוע בעיסוק רק לשנה אחת, וככל שהיא תחפוץ בתקופה ארוכה יותר יהיה עליה לפנות להכרעתו של בית המשפט.

 

הלשכה רואה בהישג זה הישג מרשים וחשוב במסגרת החוק.

 

שלישית, צמצום סכומים בעיצומים הכספיים - הלשכה פעלה לצמצום גובה הסכומים של העיצומים הכספיים ואכן הצליחה גם בנושא זה.

 

רביעית, "הטעיית הרשות בדין, בדברים ובמסמך..." - מדובר בסעיף שיזמה הרשות והוכנס להצעת החוק במהלך הדיונים. נציגי הלשכה פעלו על מנת להוציא את עורכי הדין המטפלים בחברות ציבוריות מתחולת הסעיף.

 

הלשכה סברה שככל שעו"ד מטעה חו"ח את הרשות ביודעין עליו לשאת בתוצאות מכוח הדין הכללי.

 

הרשות לניירות ערך קיבלה את עמדת נציגי הלשכה ואכן הסעיף אינו חל על עורכי דין, אלא על החברות והגופים המפקחים בלבד.

 

לא למותר לציין כי להישגים שהוצגו לעיל, השפעת רוחב על החקיקה במדינת ישראל ומדובר בהישג משמעותי ללשכה.

 

בעידן הנוכחי יש ללשכה מעמד, קשרים מקצועיים קרובים והשפעה עניינית לא מעטה על מקבלי ההחלטות בכנסת, בממשלה וברשויות השלטוניות. נדמה לי שגם קשרי העבודה האישיים טובים, במיוחד באמצעות ראשי הפורומים והועדות שלנו ונציגנו בכנסת. הדבר ניכר, ואני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל מי שעוסק בכך בהתנדבות וללא לאות באופן שוטף.

 

אני מבקש גם להתייחס לבעיה שאינה מוסרת מסדר היום המשפטי בישראל- העומס בבתי המשפט ועיוות הדין הנובע ממנו. לצערי, גם בהשתלמות שהתקיימה בשנה שעברה העליתי סוגיה קריטית זו, אשר עד כה לא זכתה לפיתרון חקיקתי ראוי.

 

בסוגיה זו הבעתי דעתי בפני ועדת החוקה של הכנסת שהתכנסה בחודש פברואר האחרון (14/2/11), בעקבות התאבדותו של השופט מוריס בן עטר ז"ל באותו החודש.

 

על פי החלטת הועד המרכזי, מערכת המשפט בישראל מצויה במצב חירום. בהיעדר תקצוב ראוי, פתרונו של מצב זה מצריך גם דיון במהותן של זכויות חוקתיות, ובמידת הפגיעה המידתית בהן לנוכח מצב החירום.

 

בהחלטה נאמר, כי לשכת עורכי הדין מתנגדת לתזכיר חוק בתי המשפט בוררות חובה. הלשכה סבורה, כי דרך המלך בפתרון עומס התיקים הרובץ על השופטים הינו במינוי כ- 300 שופטים נוספים. ללא מינויים של שופטים והקטנת הנטל הקיים על שופטים לא באה לידי מימוש הזכות החוקתית של אזרח לקבל את יומו בבית המשפט.

 

בנסיבות אלה שומה על הממשלה לשנות את סדרי העדיפויות בחלוקת המשאבים כדי לאפשר הוספת תקני שפיטה כנדרש. הנזק הכספי שנגרם לכלכלת ישראל במצב הנוכחי כבד לא פחות מהעלות של  הוספת תקני שפיטה כאמור.

 

עוד נאמר בהחלטה, כי כפתרון ביניים עד להשלמת תקני שפיטה כאמור, הלשכה תומכת במינוי עורכי דין, שיעמדו בקריטריונים שייקבעו, כשופטים לשעה בתביעות מסוג מסוים, וזאת לתקופה קצובה. כמו כן, הלשכה תומכת בקיום בוררות חובה באשר לנושאים ספציפיים לתקופה מוגבלת בהוראת חוק לשעה. על פסקי דין של שופטים לשעה או על הכרעות של בוררים בהליך של בוררות חובה תינתן זכות ערעור לבית משפט השלום בהרכב של דן יחיד.

 

הלשכה תומכת בכך שההסדר שייקבע יתפרס בשלב ראשון על פני שנתיים בלבד, שתהיינה תקופת ניסיון ראשונית לתוכנית. כמו כן, הלשכה מתנגדת לכך שבמהלך הליך הערעור ניתן יהיה  לנהל מחדש התדיינות ראייתית ראשונית, כמוצע בהצעה, אלא תומכת בניהולו של הליך ערעור עפ"י הדין כפי שמתנהל בערכאות הערעור השיפוטיות.

 

בנוסף, אני סבור כי קיים קשר ישיר בין רמתם של עורכי הדין, שמספרם הולך וגדל באחוזים ניכרים, לעומס על מערכת המשפט ועל כן אני קורא לשר המשפטים לקדם את תזכיר החוק שיזם לעריכת רפורמה בהתמחות ובהסמכה בהקדם.

 

כולי תקווה שכאשר ניפגש כאן בהשתלמות הבאה כבר לא נדרש לחזור ולשפוך את אותו המלל הרב אודות בעיית העומס בבתי המשפט וכי הצעות חוק רלוונטיות בעניין זה תקודמנה בכנסת.

 

תודה רבה לכם.

 

השתלמות יעילה ומהנה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון