הודעות דוברות הלשכה

המועצה הארצית של הלשכה: "לקבוע בהוראת שעה לכללי הבחירות בלשכה, כי חברים המשויכים לתחום השיפוט של בית המשפט המחוזי מרכז ישויכו למחוז תל אביב לצורך הבחירות ביוני 2011"

16.03.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "כאשר הוקם בית המשפט המחוזי במחוז המרכז, היה מקום להסדיר את החברים של הלשכה במחוז שיפוט המרכז. שתיקת המחוקק בענין זה היא רשלנות".

המועצה הארצית של הלשכה בראשות עו"ד עמוס ון-אמדן החליטה פה אחד ביום 15.3.2011 בדבר הצורך בחקיקת הוראת שעה לתיקון כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, לפיה חברים, המשויכים לתחום השיפוט של בית המשפט המחוזי מרכז ישויכו למחוז תל אביב לצורך הבחירות שיתקיימו ביום 21 ביוני 2011.

 

בכך, אומצה הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, אשר הצביע על קיומה של לאקונה בכללי הלשכה, המסדירים את נושא הבחירות, הואיל ומעמדם של חברי הלשכה שכתובתם או כתובת משרדם מצויה בתחום שיפוטו בית משפט המחוזי מרכז, אינו מוסדר בחוק ובכללי הבחירות. "על המועצה הארצית לבטא את עמדתה באשר למצב הלא תקין, ולקרוא לשר המשפטים לפתור אותו לענין הבחירות הקרובות. כאשר הוקם בית המשפט המחוזי במחוז המרכז, היה מקום להסדיר את פעילות החברים במחוז שיפוט המרכז באמצעות הקמתו של מחוז בלשכה לצידו של בית המשפט המחוזי, כביתר המחוזות. שתיקת המחוקק בענין זה היא רשלנות", ציין ראש הלשכה.

 

המועצה הארצית קיבלה את הצעת ראש הלשכה כדלהלן:

 

הלשכה תפנה לשר המשפטים בבקשה לאשר תיקון בהוראת שעה של סעיף 3 (2) לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), תשמ"ב – 1982, כך שנוסח הסעיף המתוקן יהא: "מחוז תל-אביב, הכולל את אזור שיפוטם של בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו ובית המשפט המחוזי מרכז".

 

תוקף הוראת שעה זו יהיה עד לפרסום התוצאות הסופיות של הבחירות למוסדות לשכת עורכי הדין שייערכו ביום 21.6.2011 לרבות כל בחירות חוזרות.

 

המועצה מבקשת להביא לתשומת ליבו של שר המשפטים כי מיום 23.3.2011 ואילך מותרת תעמולת הבחירות.

 

החלטת המועצה ונוסח הכללים שמועבר לחתימת השר יפורסמו באתר הלשכה ובדיוור אלקטרוני לחברים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם מצויה בידי הלשכה.

 

אין בהחלטה זו של המועצה או בהוראת השעה ככל שתותקן משום נקיטת עמדה של המועצה הארצית בסוגיית הקמתו של מחוז מרכז בלשכה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון