הודעות ועדכונים

נוהל תורנות מעצרים בבית משפט השלום חיפה

31.01.2011

צוות מחוז חיפה

 
 

נוהל תורנות מעצרים בבית משפט השלוםחיפה

 

א.         מבוא:

 

1.   בית משפט השלום בחיפה פועל כבית משפט תורן בנושאי מעצרים (לצרכי חקירה ועד תום ההליכים), הוצאת צווי חיפוש, מעצר, תפיסה וסעדים דחופים, מיידים, בתחום הפלילי.

 

2.  תורנות המעצרים היא שבועית. שופט משובץ לתורנות בימים א'-ו', לרבות תורנות במוצאי שבת – בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), תשנ"ו – 1996.

 

3.    בעת תורנות המעצרים ניתן מענה ליחידות חקירה ותביעה שונות, ומעורבים גורמים רבים: מזכירות בית המשפט, משטרת ישראל, פרקליטות המחוז, רשות המיסים, שירות בתי הסוהר, לשכת עוה"ד והסנגוריה הציבורית.

 

ב.         מטרות:

 

1.      לשם  ייעול, שפור, תכנון, ארגון ושליטה נערך נוהל זה אשר יחייב את כל הגורמים המעורבים בהליכים הנדונים בתורנות הפלילית.

 

2.      בטרם עריכת הנוהל נפגשו נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה, כב' השופט אהוד רקם, סגנית הנשיא, השופטת אורית קנטור והמזכיר הראשי ומנהל מחוז חיפה, ישראל חן (בחלק מהפגישות נכח סגן הנשיא השופט אינאס סלאמה) עם הגורמים הבאים:

 

2.1 מנהל חקירות מס הכנסה – מר יעקב שובזק, רכזת חקירות מס הכנסה- הגב' רותי בן שמואל, מנהל חקירות מכס ומע"מ – מר איציק סוקמן ומנהל מכס, חיפה – מר רוני בר סיני.

2.2 הסנגורית הציבורית של מחוז חיפה – עו"ד דיתי בנאי, סגנה – עו"ד אלון נשר והממונה על המעצרים – עו"ד סימי פלג.

2.3 סגן מפקד יחידת "נחשון" בשב"ס – גנ"מ יצחק בריק, מפקד גוש צפון – מג"ד יורם עדי ומפקד מתחם היכל המשפט – חיפה – אלכס בריקמן.

2.4 מפקד מרחב חוף של משטרת ישראל – תנ”צ רוני עטיה, קצין אח"מ חוף -  סנ"צ מנחם שלמה וראש יחידת התביעות המחוזית – סנ"צ רותי שטרית.

2.5 יו"ר ועדת הסנגורים בלשכת עוה"ד- עו"ד תמי אולמן.

 

 

3.      הצגנו בפני הגורמים הנזכרים את טענותינו, שמענו את דבריהם והעלנו את כוונותינו ודרישותינו.

 

לאחר תום המפגשים גובש נוהל זה שיופץ, כהנחיה לשופטים התורנים למזכירות מדור המעצרים ולשאר גורמי החוץ שהוזכרו.

 

ג.         מועדים ונוהל מעצרים בימים א'-ה':

 

1.       השופטים התורנים יחלו את יום התורנות בשעה 08:30, בימים א'-ה', באולם המעצרים.

בדרך כלל שמיעת הדיונים במשך התורנות תעשה רק באולם המעצרים למעט מקרים המצדיקים חריגה על פי החלטת השופט התורן.

 

2.     היחידה של הגורם החוקר תעביר בקשות להארכת מעצר (ימים), בקשות לצווים וכן כתבי אישום ובקשות למעצר עד תום ההליכים למזכירות מדור המעצרים עד השעה 08:30, בין בפקס, בין בדוא"ל (הגשה מרחוק), ובין על ידי רישום באמצעות התייצבות חוקר/טוען/תובע באופן אישי, במזכירות.

ככל שהדבר אפשרי – תדאג היחידה החוקרת והתובעת להעביר במקביל העתק בקשת המעצר לסנגוריה הציבורית או לסנגור הפרטי.

 

3.   טוען המעצרים, החוקר, התובע והסנגור (בין פרטי, בין תורן הסנגוריה הציבורית ליום  הדיונים ובין סנגור ציבורי שמונה), יתייצבו באולם המעצרים לא יאוחר מהשעה 08:30.

            הדיון יתחיל בשעה 08:30 בדיוק.

 

4.      הגשת בקשות למעצר עד תום ההליכים והגשת כתבי אישום תתאפשר עד השעה 10:00.

 

5.  יחידת "נחשון" תיתן עדיפות לאולם המעצרים ולהכנסת עצורים לאולם, על פני הבאת עצורים לשופטים אחרים בבית משפט השלום.

 

6.   השופט התורן המסיים תורנותו באולם המעצרים ידאג לחתום על פרוטוקולים, פקודות המעצר ועל כל הבקשות והצווים שהוגשו למזכירות מדור מעצרים עד לכתו, ויהיה זמין לקריאה, לעיון או לחתימה על צווים לכל אורך יום התורנות. 

 

7.  שופט שאינו השופט התורן לא יקבל ולא יחתום על בקשות לצווים כאלה או אחרים בהעדר השופט התורן, אלא באישור סגנית הנשיא השופטת אורית קנטור.

 

8.      לא תוגש בקשה אלא באמצעות המזכירות, ולא תתאפשר פנייה לשופט ללא הגשת בקשה.

 

ד.   חריגים:

 

1.   מובהר כי בקשות להוצאת צווי מעצר, צווי חיפוש, בקשות מעצר עד תום ההליכים וכיו"ב שיוגשו לאחר המועדים הקבועים בנוהל – יתקבלו על ידי השופט התורן רק באישור סגנית הנשיא השופטת אורית קנטור, אשר אליה יופנה החוקר הטוען או התובע ויפרט בעל פה את הסיבה לאי עמידה בהוראות הנוהל תוך הצגת התיק לעיון.

 

2.   הבאת עצורים שלא באמצעות יחידת "נחשון" תתבצע על ידי היחידה העוצרת או המביאה עד השעה 08:30.

 

הבאת עצור בשעה מאוחרת יותר (למשל אם הוחזק בהפרדה בתחנה או מתקן מרוחק), תותר בכפוף להמצאת הסבר המצדיק זאת, על ידי קצין האח"מ המרחבי לעיון סגנית הנשיא השופטת אורית קנטור.

 

3.     מבלי להתערב בשיקול הדעת של השופטים התורנים, מקום שהוארך מעצר, מומלץ כי ישקלו להאריכו עד סיומו בשעה מוקדמת בבוקר, זאת כדי לאפשר לגורמי החוץ למלא את הדרישות הנוהל ולהגיע לבית המשפט להארכת מעצר נוספת, אם יזדקקו לכך, בטווח המועדים שנקבעו בנוהל.

 

4.   במזכירות מדור המעצרים תמצא רשימת בעלי תפקידים מעודכנת, הכוללת מספרי טלפון אישיים, בין היתר של קצין האח"מ המרחבי, מפקד היחידה המרכזית, קצינת יחידת התביעות המחוזית, ראשי משרדי החקירות בתחנות, הסנגורית הציבורית הממונה על המעצרים.

 

ה.         מועדים נוהל תורנות מעצר בימי שישי:

 

1.   בהמשך להנחיית מנהל בתי המשפט מיום 04/01/11 וכדי למנוע חילול שבת בעקבות דיוני מעצרים מתארכים בימי שישי, יתייצבו הטוענים המשטרתיים בימי שישי בין השעות 07:30 ל-08:30 בבוקר.

תורן מזכירות מדור המעצרים יתייצב בבית המשפט בשעה 07:30 לצורך פתיחת התיקים וקבלת הבקשות. הדיונים יתחילו בשעה 08:30 בדיוק.

 

2.      טוען משטרתי אשר יגיע לבית המשפט עם למעלה מעשרה עצורים, ידאג להגעת טוען מעצרים נוסף.

 

3.      לא יפתחו תיקי מעצר לאחר השעה 12:00 ללא הסבר בכתב של קצין האח"מ המרחבי.

 

4.    בהתאם לנוהל נשיאת בית המשפט העליון – הנחיות עבודה בימי שישי וערבי חג (מיום 18/03/09) – אין בסמכות שופט תורן להורות על המשך עבודת עובד מעבר לזמן הנקוב בתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק, תשנ"ז – 1997 (סעיף ב' לנוהל).

במקרים חריגים ניתן לקבל אישור של נשיא בית המשפט או סגנית הנשיא, תוך קבלת הסכמת העובד להמשך הדיון מעבר למועדים שנקבעו בתקנות (סעיף ד' לנוהל).

 

5.        דיון שלא הסתיים בזמן הנקוב – יימשך במוצאי השבת או החג (סעיף ג' לנוהל הנשיאה הנ"ל).

הזמן הנקוב לעניין זה, הוא זה שנקבע בתקנה 2(א) לתקנות סדר הדין הפלילי הנ"ל, קרי שעתיים לפני כניסת השבת או החג.

 

 

ו.          מועדים ונוהל תורנות מעצר במוצאי שבת:

 

1.   בהתאם לנוהלי נשיאת בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט, יחלו דיוני המעצרים במוצאי שבת וחג שעה לאחר צאת השבת או החג. הבקשות תועברנה בדרך הנקובה בסעיף ג.2 לנוהל זה, מיד עם צאת השבת והחג, על מנת    שיהיו מוכנות בפני השופט התורן בטרם יחל בדיוניו.

2.     יחידות החקירה תעברנה לבקרת משמר בית המשפט את מספר העצורים שבכוונתם להביא במוצאי שבת להארכת מעצר, וזאת עד 16:00 ובמקביל תדאגנה לעדכן את הסנגוריה הציבורית.

3.  בהמשך לכך, תדאג הסנגוריה הציבורית להתייצבות סנגורים תורנים נוספים על הסנגור התורן, כאשר מדובר בתיקים מרובי חשודים, וזאת עד תחילת שעת הדיון.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון