הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להצעת החוק לשמירה על בטחון הציבור – המרחיבה את סמכויות החיפוש של המשטרה על גופו של אדם

27.01.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הועד המרכזי של הלשכה החליט ביום 18.1.11 להתנגד להצעת החוק לשמירה על בטחון הציבור (סמכות חיפוש לשוטר), תש"ע-2010, המרחיבה את סמכויות החיפוש של המשטרה במקומות מועדים לאלימות.

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת הפורום הפלילי של הלשכה, אשר הוצגה על ידי עו"ד ניר פלסר. על פי עמדת הפורום הפלילי של הלשכה, מדברי ההסבר להצעת החוק, עולה כי הצעת החוק נועדה להעניק אמצעי אכיפה לצורך ההתמודדות עם האלימות הגואה במקומות ציבוריים בכלל, ובמקומות בילוי בפרט, וכי אין חולק כי התמודדות עם האלימות בחברה הישראלית הינה משימה חשובה וראויה, וכי יש לברך על כך כי ממשלת ישראל בחרה לערוך רפורמה יסודית על-מנת להגביר את הביטחון האישי של אזרחיה.

 

יחד עם זאת, סבור הפורום הפלילי וכך גם הועד המרכזי, כי הצעת החוק אינה מאזנת כראוי בין זכויות הפרט לבין הצורך לשמור על ביטחון הציבור, ויש בה משום פגיעה בלתי-מידתית בזכויות חוקתיות. הצעת החוק פוגעת בכבוד האדם. חיפוש משטרתי על גופו של אדם ו/או בכליו, על אחת כמה וכמה כאשר חיפוש זה נעשה במקום ציבורי, הינו אקט משפיל עבור הפרט.

 

כמו כן, ההצעה פוגעת גם בזכות החוקתית לפרטיות, שכן סעיף 7(ג) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של האדם, על גופו, בגופו או בכליו". הלשכה סבורה, כי הוראתו של סעיף 6א(א) בהצעת החוק, לפיה שוטר רשאי לערוך חיפוש על גופו של אדם אף אם לא מקיים חשד סביר, כי הוא נושא עמו נשק שלא כדין, אינה עומדת בדרישותיה של פסקת ההגבלה, ואף תאיין בפועל את היכולת לפקח על פעילותם של שוטרי משטרת ישראל.

 

מדברי ההסבר להצעת החוק, עולה, כי המקומות המנויים בתוספת שלגביהם הורחבה סמכות החיפוש כוללים: מוסדות רפואיים, מוסדות חינוך, בתי-אוכל, מועדונים, דיסקוטקים, בתי קולנוע, מגרשי ספורט, אצטדיונים, וכל מקום שבו נערכות תחרויות ספורט, וכיו"ב. כמו כן, החשש לשימוש לרעה בסמכות החיפוש אף מתעצם לנוכח העובדה, כי סמכות החיפוש חלה לא רק כלפי מי אשר "מצוי במקום מהמקומות המנויים בתוספת", אלא גם כלפי מי שנמצא "בסביבתם הקרובה". מכאן, כי גם אזרח אשר חולף על פני אחד מן המקומות המנויים בתוספת, חשוף אף הוא לחיפוש פולשני. לפיכך, סבורה הלשכה, כי ההצעה טומנת בחובה פגיעה אפשרית בלתי-מידתית בזכויות הפרט של אזרחים רבים, אשר כעת חשופים לחיפוש משטרתי הנתון לשיקול-דעתו הבלעדי של השוטר הפועל בשטח.

 

לאור האמור, החליט הועד המרכזי, על פי הצעתו של ראש הלשכה, לקבל את עמדת הפורום ולקבוע, כי הצעת החוק קובעת סמכויות חיפוש רחבות מידיי ובלתי מידתיות, שאינן עומדות במבחנים חוקתיים. הועד המרכזי מציע לבחון חלופות חקיקתיות מידתיות להצעת החוק המוצעת. זאת, בהתאם להצעת הפורום הפלילי, לפיה יש להוסיף להצעה את הדרישה לקיומו של "יסוד סביר לחשד" לצורך עריכת החיפוש.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון