הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תומכת בתיקון המוצע לתקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל: "כספי הפיקדונות לא יישאו עוד הפרשי הצמדה אלא ריבית בנק ישראל"

24.01.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הועד המרכזי של הלשכה החליט ביום 18.1.2011 לתמוך בהצעה לתיקון תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פיקדונות וקנסות)(תיקון), התשע"א-2010, לפיה מוצע, בין היתר, כי כספי הפיקדונות המופקדים בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל, לא יישאו עוד הפרשי הצמדה, אלא ריבית בנק ישראל בשיעור משתנה.

בדברי ההסבר להצעת תיקון תקנות בתי משפט והוצאה לפועל נאמר, כי התקנות מסדירות את האופן בו יש לשלם לזכאים את הכספים המופקדים בערכאות השיפוט השונות ובלשכות ההוצאה לפועל במסגרת ההליכים המתנהלים בהם. על פי התקנות בנוסח הנוכחי, כספי הפיקדונות משולמים לזכאים בצירוף הפרשי הצמדה בלבד, וללא ריבית. התיקון המוצע הוכן לאחר בחינה מחודשת של הנושא, והוא נועד להתאים את התקנות לנורמות הכלכליות הנהוגות כיום, ולשנות את ההסדר האמור באופן שבו לא יישחק ערכם של הכספים המופקדים.

 

הועד המרכזי אימץ כאמור את עמדת פורום בתי המשפט של הלשכה בראשות עו"ד יוסי ארנון, התומכת בתיקון המוצע לתקנות, בכפוף לשתי הערות: ראשית, יש לוודא ולהבטיח שאמנם הריבית בה מדובר גבוהה במישור העקרוני מהצמדה בלבד, ושנית, יש להשמיט/לבטל את הפטור מריבית הניתן בסעיף 2 ליתרה ששולמה תוך שלושה חודשים מיום הפקדתה. זאת, משום שבמציאות הכלכלית המודרנית, ייתכנו שינויים משמעותיים בערך הפיקדון או הקנס.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון