הודעות דוברות הלשכה

הלשכה בקשה להצטרף כידיד בית המשפט לעתירה לביטול הוראת חוק המתירה לחייב מבוטח בהשתתפות עצמית במסגרת חוזה ביטוח החובה

19.01.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

בהתאם להחלטת הועד המרכזי של הלשכה מיום 29.6.2010, הגישה הלשכה ביום 5.1.11 בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט לעתירה, שהוגשה כנגד הכנסת, שר האוצר, הממונה על שוק ההון ושר המשפטים, לביטול הוראת חוק, המתירה לחייב מבוטח בהשתתפות עצמית במסגרת חוזה ביטוח החובה, וכן לביטול הוראות בתקנות בנושא זה, שחוקקו לאחרונה. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד דוד אור-חן, יו"ר פורום הנזיקין של הלשכה ועו"ד פרופ’ דניאל מור.

על פי הבקשה, במוקד העתירה, שהוגשה על ידי עוה"ד ירון קנר וענת סמוליאנסקי, סעיף 3א לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), וסעיפים 4,9,11 לפוליסה התקנית לביטוח החובה שהוכנסה כתוספת הראשונה לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) (להלן-"הפוליסה")  התש"ע-2010. הסעיפים הללו קובעים נורמות חדשות ומרחיקות לכת בתחום ביטוח החובה - סעיף המאפשר לחייב או למצער להתיר הפחתת פיצויים בשל השתתפות עצמית בביטוח החובה, סעיף הקובע דין מיוחד לרבות סנקציה ייחודית במקרה של  הפרת חובת גילוי וסעיף העוסק ביחסי הגומלין בין מבטח לבין מבוטח לעניין ייצוג המבוטח בתביעות של וכנגד צדדים שלישיים.

 

בבקשה צוין, כי העתירה מעוררת שאלות חברתיות וכלכליות בעלות השפעה כללית ועקרונית החורגת מגדרי התיק הספציפי.  "להחלטות בעתירה זו עשויה להיות השפעה משמעותית על כלל מבוטחי החובה, ואף על כלל הנפגעים בכוח בתאונות דרכים, וכי יש בצירוף הלשכה כדי לתרום לדיון ולאינטרס הציבורי".

 

עוד נאמר, כי עד לחקיקת סעיף 3א לפקודה, השתתפות עצמית לא היתה  קיימת בתחום ביטוח החובה, והרציונל לכך נעוץ בין היתר באיסור המעוגן בשיקולי תקנת הציבור. בהתניה על נזקי הגוף של אדם יש כדי ליצור זילות  בזכות היסוד של אדם לחיים, בריאות ושלמות גופנית, בכך שהופכים אותה למטבע עובר לסוחר, ומאפשרים לבעלי הזכות האמורה לסחור בה ולוותר על כולה או מקצתה תמורת הנחה לא משמעותית בפוליסת ביטוח.

 

הכנסת תניות של השתתפות עצמית בתחום ביטוח החובה תביא לכך שתביעות על סכומים קטנים יחסית עד 28 אלף ₪ (25 אלף ע"ח כאב וסבל + 7 ימי השתכרות), המהוות את חלק הארי של תביעות הנזיקין המוגשות בשל נזקי גוף תולדת תאונות דרכים, תיעלמנה מהעולם. ככל שהמדובר באוכלוסיית מבוטחים שידם אינה משגת מימון דמי ביטוח חובה בלי תנית השתתפות העצמית, קיום תניית השתתפות עצמית ובעקבותיה הנחה מסוימת בדמי הביטוח היא משענת קנה רצוץ.

 

סעיף 3א לפקודה פוגע בזכות החוקתית לחיים ולשלמות הגוף, בכך שהוא שולל ממי שנפגע בחייו או בגופו חלק ולעתים את מלוא הסעד המגיע לו בגין פגיעה זו ושהיה מקבל אלמלא תנית ההשתתפות העצמית בפוליסת ביטוח החובה. האחריות בנזיקין מגינה על מספר זכויות של הניזוק, כגון הזכות לחיים, לחירות, לכבוד ולפרטיות. שלילתה של האחריות בנזיקין או צמצומה פוגעות בהגנה על זכויות אלה. כמו כן, פוגע הסעיף בזכות לשוויון ומפלה לרעה אוכלוסיות חלשות כגון רוכבי אופנוע דלי אמצעים לרבות צעירים רבים בהשוואה לנוהגים אחרים ובעיקר כאלה שידם משגת לרכוש פוליסת ביטוח חובה שאין בה תניה של השתתפות עצמית.

 

הסעיף גם פוגע בזכות לנגישות לבית משפט. לא יעלה על הדעת לשלול זכות זו לחלוטין או למצער להגביל אותה, דווקא ממי שטרח וביטח את עצמו, אך ורק בשל העובדה כי קיבל הנחה בפרמיה בתמורה להשתתפות עצמית, או לחילופין כפי שנראה להלן גם ממי שביטח את עצמו אך לא נתן פרטים מדויקים בתשובה לשאלות חיתום.

 

בבקשה נאמר, כי בית המשפט מוסמך לבטל חוקים של הכנסת ואף עשה כן בעבר, ובמקרה דנן, יש הצדקה לעשות כן, שכן ההחדרה של תניית ההשתתפות העצמית לחוזה ביטוח החובה, לא זו בלבד שנעשתה מבלי שניתן שיקול ראוי לנפקותה המשפטית ולא רק משום שנעשתה בניסוח כושל ובעייתי, אלא בראש ובראשונה משום שהיא פוגעת בזכויות היסוד של האזרח ובציבור כולו.

 

לאור כל זאת, כאמור בבקשה, תניית תניית ההשתתפות העצמית בפוליסת ביטוח החובה היא גם בלתי חוקתית וגם בלתי מוסרית, ויפה יעשה  בית משפט נכבד זה אם יבטלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון