מכרזים

מכרז פומבי 01/2019 - לאספקת ציוד, ארגון ולוגיסטיקה של הבחירות למוסדות של לשכת עורכי הדין בישראל

29.01.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז 7.2.19. ההצעה למכרז תוגש במעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, בית הפרקליט, רח’ דניאל פריש 10 תל-אביב קומה ב’. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים 21.2.19 בשעה 16:00.

מכרז פומבי 01/2019

לאספקת ציוד, ארגון ולוגיסטיקה של הבחירות למוסדות של לשכת עורכי הדין בישראל

 

לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 01/2019 לאספקת ציוד, ארגון ולוגיסטיקה של הבחירות למוסדות של לשכת עורכי הדין בישראל, שייערכו במחצית השנייה של חודש יוני 2019 ובמקרה של בחירות חוזרות לתפקיד ראש הלשכה במהלך חודש יולי 2019 (להלן: "הבחירות").

 

אפשר שהמכרז יערך בהליך דו שלבי – בשלב הראשון יתקבלו מסמכי המכרז חתומים בידי מורשה חתימה של המציע. בשלב שני, תהא רשאית הלשכה לנהל מו"מ בין המציעים השונים על הצעת המחיר שהוצעה. יודגש, כי הלשכה אינה מחויבת לנהל מו"מ והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז. ובכלל זה התנאים בדבר המחזור הכספי של המציע; התנאי לפיו המציע ביצע בעבר ארגון לוגיסטי של בחירות, לרבות אספקת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לשם כך כמפורט בטופס הצעת המחיר ובמסמכי המכרז; המציע בעל כוח אדם כשיר ומיומן - ברמת הניהול; המציע ללא עבר פלילי; על המציע להעסיק עובדיו כחוק, ולקיים את כל ההוראות המתייחסות לתנאי העבודה; על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו – 1976 וכן אישורים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.

 

לעיון ולהורדה ללא תשלום של מסמכי המכרז – לחץ/י כאן

 

על המעוניין להציע הצעה בקשר עם מכרז זה להירשם (באמצעות משלוח דוא"ל), אצל הממונה על ועדת הבחירות 2019 שמטעם לשכת עורכי הדין-

עו"ד שלי ואקנין אדם, בכתובת: shelli.va@israelbar.org.il, עד ליום 7/2/2019.

 

המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז  7/2/2019.

 

ההצעה למכרז תוגש במעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10 תל-אביב קומה ב'.

 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים 21/2/2019 בשעה 16:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא תשתתף במכרז.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

 

 

קובץ להורדה
bar_elections_tender_01-2019_full.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון