הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המכשירה פגיעה בזכויות יסוד בחוק שהתקבל ברוב של חברי כנסת

21.10.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "יש ראשית להנהיג חוקה נכונה, ורק אז לקבוע את מנגנוני השמירה עליה, ולא להיפך. קיים חשש תמידי מקיומו של רוב פוליטי בעת זו או אחרת, אשר עלול לפגוע בזכות מזכויות היסוד, ובעיקר באלה של קבוצות מוחלשות שונות באוכלוסיה. עד כה, הגן בית המשפט העליון על זכויות אלה, והיווה מגן וכתובת לכל הקבוצות באוכלוסיה על כל גווניה החברתיים והפוליטיים".

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 19.10.10 להתנגד להצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (תיקון – תוקפו של חוק חורג), התש"ע-2010, שהינה הצעת חוק פרטית, הקובעת כי הוראת חוק הפוגעת בזכויות שלפי חוק-יסוד זה תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 8, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה וכי תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת הפורום למשפט חוקתי של הלשכה בראשות מ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית, לפיה התיקון המוצע להצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נועד להכשיר חוקים בלתי חוקתיים, דהיינו כאלה הסותרים זכויות אדם והתקבלו ברוב של 61 חברי כנסת. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נועד להגן על המיעוט כנגד שרירות הרוב ואין לאפשר לרוב חברי כנסת המובטח לכל ממשלה בישראל, להכשיר חוק הפוגע בזכויות אלה.

 

הלשכה החליטה לאמץ בנושא זה את המלצות ועדה ציבורית בראשות הפרופ' יעקב נאמן, אשר הוקמה על ידי הממשלה בשנת 2002. הועדה המליצה להביא בפני הכנסת הצעת חוק יסוד החקיקה, בנוסח אשר היא גיבשה, וכן הציעה לתקן את חוק יסוד השפיטה, כך שהסמכות לקבוע כי חוק הוא בלתי חוקתי תוקנה לבית המשפט העליון בלבד, בהרכב מורחב.

 

עוד המליצה הועדה, כי במסגרת חוק יסוד: החקיקה (סעיף 11 להצעת החוק), ייקבע כי מקום שבית המשפט העליון קבע כי חוק אינו חוקתי, תוכל הכנסת, אחרי שפסק הדין יונח בפניה, לקבוע בחוק, ברוב מיוחד של חברי הכנסת, כי החוק אשר בית המשפט העליון קבע כבלתי-חוקתי, יעמוד בתוקפו על אף האמור בפסק הדין, לתקופה מוגבלת. הלשכה, כאמור, אימצה מודל זה, אולם מבקשת, בשונה מעמדת ועדת נאמן, שאישור חוק סותר יעשה אך ורק על ידי רוב מיוחס של 80 חברי כנסת (ולא 70 כמוצע על ידי הועדה).

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ציין, כי "יש לעגן את סמכות בג"צ בחוקה או במסגרת חקיקת חוק יסוד החקיקה, ולא במסגרת תיקון לחוק יסוד השפיטה. כמו כן, יש ראשית להנהיג חוקה נכונה, ורק אז לקבוע את מנגנוני השמירה עליה, ולא להיפך. קיים חשש תמידי מקיומו של רוב פוליטי בעת זו או אחרת, אשר עלול לפגוע בזכות מזכויות היסוד, ובעיקר באלה של קבוצות מוחלשות שונות באוכלוסיה. עד כה, הגן בית המשפט העליון על זכויות אלה, והיווה מגן וכתובת לכל הקבוצות באוכלוסיה על כל גווניה החברתיים והפוליטיים. השינוי המוצע עלול לפגוע בתפקיד מרכזי זה של בית המשפט. החלטת הועד המרכזי מעגנת נכונה את היחס הרצוי בין רשויות השלטון, תוך שמירה מאוזנת על היחס בין הרוב הדמוקרטי מחד, לזכויות יסוד מאידך".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון