הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין יוזמת הצעות חוק לעידוד העסקת ערבים בשוק העבודה

12.10.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "בנוסף להחלטות הממשלה בנושא, מן הראוי לקדם גם חוקים אשר יעודדו מעסיקים להעסיק עובדים ערבים".

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 5.10.10 ליזום הצעות חוק לעידוד העסקת עובדים בני האוכלוסייה הערבית.

 

בכך, אימץ הועד המרכזי את המלצת צוות ההשמה בשירות הציבורי, שהוקם בלשכה, על פי סיכום עם מנכ"ל משרד המשפטים ועם נציב שירות המדינה, לפיו תהווה לשכת עורכי הדין צינור מרכזי להעברת מידע בין המשרדים לבין אוכלוסיות בני המיעוטים, באמצעות פעילות הצוות. הצוות בראשותם של עו"ד רון גזית, עו"ד חאלד חוסני זועבי (מ"מ משותף), ועו"ד ד"ר משה ויינברג (מ"מ משותף), מקבל מידע בדבר פרסום מכרזים בשירות הציבורי (הן טרם הוצאתם והן לאחר הוצאתם), והלשכה מפיצה את המידע לאוכלוסיות הרלוונטיות. זאת, על מנת להגביר את חשיפתן למכרזים וכדי לעודד את הגשת המועמדויות.

 

שיעור ייצוג המגזר הערבי בשירות המדינה ובשוק העבודה הציבורי נמוך בהרבה ביחס לשיעורו באוכלוסייה וביחס לשאר האוכלוסייה. למרות החקיקה והחלטות הממשלה השונות בנושא תיקון עיוות זה, מבחן התוצאה מעיד על אי השגת היעד.

 

השאיפה לייצוג הולם של המגזר הערבי במערכת השירות הציבורי/מערכת הצדק לא מתממשת. צוות ההשמה בשירות ציבורי שהוקם בלשכה בדק את נושא העסקת עורכי הדין הערבים  בשרות המדינה ובשוק העבודה הציבורי לרבות  במשרדי ממשלה, חברות ציבוריות וגורמים מעסיקים נוספים. וקיים פגישות עם גורמים רבים, ביניהם, משרדי ממשלה - המוסד לביטוח לאומי, משרד הפנים, משרד המשפטים, משרד השיכון, נציבות שירות המדינה, רשות ההגירה ומשרד האוצר, חברות ציבוריות: מקורות, חברת החשמל ובזק, רשויות מקומיות: חיפה, ירושלים, ת"א, מרכז השלטון המקומי , בנקים: בנק לאומי, הפועלים ודיסקונט, פרקליטות: חיפה וירושלים.

 

סבבי הפגישות הצביעו על כך, שאין מודעות ואין התייחסות רצינית מצד מרבית הנוגעים בדבר ועורכי דין רבים מהמגזר הערבי לא זוכים בהזדמנות שווה לעבודה. במסגרת הפגישות הלשכה הצליחה לפעול במישור ההסברתי ובהגברת המודעות. לצד זאת, ראה הצוות לנכון לנקוט בצעד פרקטי לשיפור המצב הקיים, בייזום הצעות חוק, שמטרתן לעודד מעסיקים שמעסיקים עובדים מהמגזר הערבי בתנאים מסוימים על ידי הענקת מענקים או תמריצים למעסיקים.

 

על פי הצעת חוק הקרן לעידוד העסקת עובדים בני האוכלוסייה הערבית, התשס"ט-2009, תוקם קרן לעידוד העסקת עובדים בני האוכלוסייה הערבית, שתנוהל במשרד התמ"ת. הצעת החוק הנוספת הינה הצעת חוק עידוד העסקת בני האוכלוסייה הערבית, התשס"ט-2009, הקובעת כי "מעסיק יהיה זכאי לקבלת תמריץ מאוצר המדינה בעד כל עובד בן האוכלוסייה הערבית, אשר התקבל לעבודה כדין, והועסק אצלו במשך שלושה חודשים לפחות לאחר היום הקובע". מצ"ב הצעות החוק.

 

הועד המרכזי החליט, כי הצעות אלה יועברו לשר לענייני מיעוטים, מר אבישי ברוורמן לקידומן בכנסת.

 

לדברי ראש הלשכה, עוד יורי גיא-רון, "הלשכה פועלת בקדנציה הנוכחית לאיתור משרות נוספות במגזר הציבורי למתמחים ולעורכי דין. כמו כן, מושם דגש מיוחד להרחבת שילובם של אוכלוסיות מסוימות, ובכללם בני מיעוטים, אשר נגישותם למשרות במגזר הציבורי היתה עד כה מוגבלת יחסית. יחד עם זאת, ולאור הממצאים הבעייתיים שהציג צוות ההשמה בדבר העדר ייצוג הולם של המגזר הערבי בשירות הציבורי, מן הראוי, בנוסף להחלטות הממשלה, גם לקדם חוקים, אשר יעודדו מעסיקים להעסיק עובדים ערבים".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון