הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין אישרה רפורמה מהפכנית במבנה הלשכה

12.10.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה התייחס להחלטה המקיפה, ואמר כי "סוף סוף נעשתה עבודה מערכתית, שעיקרה ניסיון להתמודד עם הכשלים, הנובעים ממבנה הלשכה ומחלק מדפוסי עבודתה עד כה, ובהם: שיתוק ישיבות של גופים נבחרים בגלל היעדר קוורום, אי חלוקת סמכויות ותיחומן בין גופים שונים בלשכה, כפילויות בעבודה השוטפת, בעיות במבנה הארגוני, אופן עבודת הגופים הנבחרים ותדמית הלשכה הנובעת מכך ועוד.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר ביום 10.10.2010, רפורמה מהפכנית במבנה הלשכה.

 

בכך אימץ הועד המרכזי את עיקרה של הצעת הצוות לשינויים במבנה הלשכה, שהוקם ביוזמתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, בראשותו של המשנה לראש הלשכה, עו"ד ד"ר משה וינברג. לדברי עו"ד וינברג, "מטרתו הכללית של דו"ח ההמלצות לשינוי מבנה הלשכה היא להתאים את הלשכה לשרת סדר גודל של 50 אלף עורכי דין. הדו"ח מתייחס לכשלים שהתגלו בתפקוד השוטף של הלשכה במשך השנים תוך השוואה לארגונים מקבילים. נעשה ניסיון לקחת ארגון שנוסד בשנות ה- 60 ולהפוך אותו לארגון שנועד לשרת את החברה בישראל. החלטת הועד המרכזי היא רק תחילת הדרך, וההמלצות יועברו לגופים הרלוונטיים ליישום חקיקתי".

 

הרפורמה במבנה הלשכה מתייחסת לשורת נושאים כמפורט להלן:

 1. קוורום בועד המרכזי – 5 חברים לכל אורך הישיבה לעומת 9 חברים כיום.
 2. קוורום במועצה הארצית – 8 חברים לכל אורך הישיבה לעומת 16 חברים כיום.
 3. פגישות מטעם הלשכה של נבחרי ציבור – צירוף איש מנגנון לכל פגישה + תיעוד והפצה פנימית מסודרים, למעט פגישות ב- 4 עיניים של רל"ש ויושבי ראש מחוזות.
 4. תקופת כהונה – רוטציה תהיה מותרת בשני תנאים מצטברים: פרסום הסכם הרוטציה מראש, ותקופת כהונה לא תפחת משנתיים.
 5. מועד הבחירות – בחודש פברואר או בסמוך, ולא כפי שמתנהלות כיום ביוני – יולי.
 6. נסיעות נציגי הלשכה לחו"ל – הלשכה תישא במימון לפי החלטת ועדה שתפקידה לקבוע קריטריונים וכן לדון בבקשות למימון על פי אותם קריטריונים. הקריטריונים יאושרו בועד המרכזי. הועדה תדווח על כל החלטותיה.
 7. שכר ותגמולים נוספים לראש הלשכה – ישולמו לראש הלשכה שכר ותגמול בגין הוצאות בהתאם להמלצות ועדה שתוקם לבחינת ההשלכות המעשיות (יודגש, כי ראש הלשכה, הבהיר, כי השינוי יחול רק על הפרסונה הבאה כראש הלשכה).
 8. החזרי הוצאות ליושבי ראש ועד מחוז – הקמת ועדה לבחינת ההשלכות.
 9. הרכב המועצה הארצית – הוספת הסנגור הציבורי הארצי למבנה המועצה הקיים כיום.
 10. הרכב הועד המרכזי – ראש הלשכה – יהיה יו"ר הועד, 11 חברים יבחרו מבין חברי המועצה ע"י ראש הלשכה בהסכמת המועצה. 5 נציגי מחוזות ימונו ע"י ועדי המחוזות בהסכמת ראש הלשכה וימלאו תפקידים אופרטיביים.
 11. הקמת קבינט – ראש הלשכה ועוד 4 חברי ועד יהוו קבינט לועד המרכזי.
 12. הקמת בי"ד לפתרון סכסוכים בקשר לפעילות המקצועית – התקבלה הצעה, לפיה הקמת טריבונל בתוך המוסד לבוררות שההתדיינות בפניו תהיה חובה עם זכות ערעור לבית משפט השלום.
 13. מבנה ארגוני של הלשכה
  1. מנכ"ל
  2. סמנכ"ל כללי- תפעול מוסדות, ועדות, עבודה מול הכנסת, פרויקטים
  3. סמנכ"ל כוח אדם וארגון
  4. סמנכ"ל התמחות
  5. ראש מחלקה יועץ משפטי שיעמוד בראשות מח' משפטית שתורכב מממוני התחום.
  6. תפקידים נוספים בכפיפות ישירה למנכ"ל:
  7. אחראי בקרה ומעקב – הקמת מערך מסודר של ניהול מעקב ביצוע החלטות ומשימות, הוצאות ורכש.
  8. אחראי דין משמעתי – ריכוז הטיפול האדמיניסטרטיבי בנושא.
  9. יחידת הדוברות
 14. הרכב ועדת הכספים ודרכי פעולתה
  1. הרכב: הועדה תורכב מ- 9 חברי מועצה.
  2. יו"ר הועדה יהיה חבר ועד מרכזי
  3. קוורום – 3 חברים ובחלוף 1/2 שעה תתקיים הישיבה בכל הרכב
  4. קביעת נהלים בנושאים הבאים: תפקידיה, תחומי אחריותה, הרכבה, מועדי כינוסה ותקופת כהונתה.
 15. תקציב הלשכה – הגשת תקציבים באופן ובמועדים שאושרו על ידי המועצה הארצית ביום 12.7.09 (נוהל הכנת תקציב ומעקב אחר ביצועו).
 16. גזבר הלשכה – יהיה חבר מועצה ארצית.
 17. מבקר פנים – מינו מבקר פנים בשכר (עד כה יש ללשכה מבקר, שהוא נבחר ציבור).
 18. חלוקת סמכויות ועד מרכזי – ועדי מחוזות – התקבלה ההצעה, לפיה 1). ועד מחוז יעסוק בקשרים של חברי המחוז ובקשרים עם המחוז בתחומים הבאים: בתי משפט ובתי דין במחוז, טריבונלים שיפוטיים במחוז, שירותים של משרדי ממשלה ורשויות שלטוניות במחוז, ספריה במחוז, אתיקה ודין משמעתי במחוז, שירותי פנאי ותרבות במחוז. 2). בענייני השתלמויות, השמה וצרכנות, יעסוק ועד המחוז בתיאום עם השירותים והפעילויות בתחומים אלה של הועד המרכזי. 3). בכל ענין אחר יעסוק הוועד המרכזי. הועד המרכזי יוכל להאציל סמכויות נוספות בנושאים שונים לועדי המחוז, לפי הענין. 4). הועד המרכזי יכלול בגופיו המקצועיים נציגים של המחוזות, אשר יבטאו את עמדת המחוזות בתחומים אלה.
 19. הקמת ועדים מקומיים – ועד מחוז ימנה לפי שיקול דעתו ועדים מקומיים המונים 3 עד 5 עורכי דין וכפופים לועד המחוז.
 20. המכון להשתלמות – התקבלה ההצעה, לפיה ההשתלמויות בלשכת עורכי הדין – בועד המרכזי ובמחוזות – תיעשנה על ידי ובפיקוח מקצועי של מכון ההשתלמות. ההשתלמויות במחוזות תיערכנה באופן שיתואם ויוסכם עליו עם ועד המחוז ובשיתוף עמו.
 21. צרכנות – מועדות הצרכנות, כמרכז הצרכנות הארצי של הלשכה, ירכז את הנושא הצרכני בלשכה. חלק מהפעילות, לפי אופיה ולפי עניינה, תיעשה באמצעות המחוזות ובתיאום עימם. מחוז לא יהא רשאי לפעול בנושא צרכני ללא תיאום ואישור מרכז הצרכנות הארצי, שכן המטרה הינה ליתן שירותים לכלל חברי הלשכה בכל הארץ כגורם צרכני אחד, משפיע וחזק באופן שכל חברי הלשכה המשלמים את אותם דמי החבר, יזכו, ככל שניתן לאותם השירותים.

בכל הנושאים האחרים אין שינוי במבנה המוסדות והפעילות העכשוויים. הצעות שלא זכו לרוב הינן בהתייחס להגבלה מובנית של משתתפים חיצוניים בישיבות מוסדות הלשכה הנבחרים, להאצלת סמכויות ראש הלשכה לחברי ועד מרכזי, ולשינוי בהעברת הסמכות למינוי נציגי הלשכה בגופים חיצוניים מהמועצה לועד המרכזי.

 

ראש הלשכה התייחס להחלטה המקיפה, ואמר כי "סוף סוף נעשתה עבודה מערכתית, שעיקרה ניסיון להתמודד עם הכשלים, הנובעים ממבנה הלשכה ומחלק מדפוסי עבודתה עד כה, ובהם: שיתוק ישיבות של גופים נבחרים בגלל היעדר קוורום, אי חלוקת סמכויות ותיחומן בין גופים שונים בלשכה, כפילויות בעבודה השוטפת, בעיות במבנה הארגוני, אופן עבודת הגופים הנבחרים ותדמית הלשכה הנובעת מכך ועוד. אנו ערים לכך שהדרך ליישום השינויים ארוכה. היא בוודאי לא תהא בקדנציה הזו וקרוב לוודאי שגם לא בהתייחס לפרסונות העוסקות בה כיום. אולם, יש חשיבות רבה לא לברוח מבעיות ולא להירתע משינויים דרושים, והכל תוך הצגת תוצאה מערכתית מקיפה, שתהיה לה השלכה נכונה ומוצדקת על פעילות הלשכה בעתיד. לכל ניסיון לייחס כוונה או מניע עכשוויים אין שחר".

 

 לעיון מפורט בסעיפי תוכנית הועד המרכזי לייעול פעילות הלשכה ומשמעויותיהם, ראה המצגת המצ"ב.

 

 

קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_structual_reform_2010_ms2003.pps
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון