הודעות ועדכונים

כיצד מפנים בוררות למוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין (סעיף בוררות מוצע)

22.11.2009

מזכירות המוסד לבוררות

להלן נוסח מוצע לסעיף בוררות בהסכמים.

המוסד לבוררות

לשכת עורכי הדין בישראל

  

סעיף בוררות בהסכמים

 

כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה או לביצועו יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

 

על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.

 

פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתוספות לחוק.

 

 

למדור המוסד לבוררות

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון