ועדות הלשכה

מבצע "שרות מטעם שמאי המקרקעין" - בדיקות טרום עסקה לדירות מגורים בבניה רוויה

06.02.2011

לשכת עורכי הדין בישראל ולשכת שמאי מקרקעין בישראל

מטרת המבצע היא העלאת המודעות של רוכשי/מוכרי נכסי מקרקעין לצורך וליתרון הטמונים בעריכת בדיקות מוקדמות לנכסים הללו, טרם התקשרות בהסכם מחייב לרכישתם / מכירתם, הכל כמפורט להלן.

השירות המוצע

  1. שמאי מקרקעין יערכו בדיקות מוקדמות עבור רוכשי / מוכרי דירות מגורים, בבנייה רוויה בלבד (להלן: "הנכס") על-פי הפנייה מטעם עורכי דין (להלן: "הבדיקות").
  2. הבדיקות, תכלולנה את בדיקת התאמת מבנה הנכס להיתר הבניה.
  3. המטרה העיקרית היא לגלות חריגות בניה, צווי הריסה, הפקעות, זכויות בניה נוספות וכיו"ב, אשר ניתן לגלותם לפני ביצוע העסקה.
  4. הבדיקות אינן כוללות עריכת מסמכים משפטיים. ככל שהשמאי יתקל במהלך בדיקתו במסמך בעל אופי משפטי, שיש בו, לדעתו, כדי להשפיע על בדיקתו, הוא יביאו לידיעת עורך-הדין שהפנה אליו את הלקוח.
  5. השמאי יערוך בתום הבדיקות דו"ח, אשר יכלול את הבדיקות שהוגדרו בטופס הזמנת העבודה (נספח ב') שנחתם בין שמאי המקרקעין לבין הלקוח וממצאיהן.
  • לפרטי המבצע המלאים (לרבות תעריפים ונספחים) – לחץ/י כאן

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון