בקשות ותשובות
הפונה מבקש לקבל את שמותיהם/ן של חברי/ות ועדות האתיקה (ארצית ומחוזיות) וכן את שמות הדיינים/ות בבתי הדין המשמעתיים (ארצי ומחוזיים).
הפונים מבקשים מידע על נהלי עבודת ועדת האתיקה במחוז מרכז וכן נתונים על תיקי תלונות וקובלנות, לרבות פילוח סוגי העבירות בגינן הוגשו. כמו כן התבקש מידע לגבי טיפול בתלונת המבקשים נגד עו"ד פלוני.
הפונה מבקשת את "כל ניירות העמדה או הפניות של הלשכה בעניין מאבק הלשכה בתחרות בסניגוריה הציבורית".
הפונה (עמותה) מבקשת פירוט דוחות ביקורת הפנים ועבודות ביקורת הפנים בהכנה לשנים 2019 ועד 2020 (כולל) והעתקיהם של הדוחות. כן התבקשה תכנית העבודה לביקורת פנים לשנת 2021.
לצרכי מחקר אקדמי, מבקש הפונה חומרי רקע ופרוטוקולים שקדמו להודעות שהפיצה הלשכה בהם בקשה הלשכה את עורכות ועורכי הדין לעשות שימוש במונח "זמני שהות" במקום במונח "הסדרי ראייה" בכל הקשור לזמני שהיית ילדים עם הוריהם בעת הליכי גירושין.
הפונה מבקש את מועד קביעת הישיבה, מיקומה, השעה בה התקיימה הישיבה, משתתפי הישיבה ופרוטוקול הישיבה.
הפונה מבקשת את דוחות ניתוח הפריטים של ארבעת מועדי הבחינה האחרונים, את ממוצע הציונים של כל בחינה וכן ממוצע ציונים נפרד של מטלת הניסוח, בחתך הנבחנים הזכאים לתוספת זמן בשל קשיי שפה. עוד מבקשת הפונה מענה לפרק הזמן בין סיום הבחינה לפרסום התשובות על ידי הוועדה הבוחנת וכן אופן הטיפול האדמיניסטרטיבי התשובות אלו.
הפונה מבקשת לקבל לרשותה מסמכים שונים בקשר לתלונות לוועדת האתיקה וקובלנות בבית הדין המשמעתי שהוגשו נגדה.
הפונה מבקשת בין השאר את מספרי הנבחנים בבחינות שבנדון, דוחות הציונים, דוח ניתוח פריטים וכן מספרי נבחנים אחוזי מעבר של נבחנים בני מיעוטים.
התבקשו מספרי הנבחנים בבחינת ההסמכה חורף 2019 בחלוקה למתכונת הבחינה "הרגילה" ומתכונת "מועד מיוחד" וכן אחוזי המעבר. כמו כן התבקש דו"ח ניתוח פריטים בבחינה במועד קיץ 2020, רשימות הציונים המלאות במועדים שבנדון ולבסוף מספר השאלות בבחינה במועד קיץ 2020 לגביהן הוגשו השגות.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון