המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2020 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 10.12.2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אתיקה מחוז תל אביב – הצעת פתרון. 2. תקציב מחוזות הלשכה. 3. מינוי חברי/ות ועדת אתיקה ארצית. 4. העברת פוליסות קולקטיביות על שם הלשכה. 5. נוהל הגשת דוחות כספיים של המחוזות ואישורם לצורך הגשה לגורמי חוץ. 6. אמנה לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה לעורכי דין על בסיס מגדר והורות. 7. אישור מינויה של עו"ד ענת בירן כנציגת הלשכה בוועדה המייעצת לרשם המתווכים. 8. פניית ועדת איסור הלבנת הון בבקשה לאישור להצטרף כידיד בית משפט לד"נ בעניין בלווא. 9. תוספת מינויים לנשיאויות הוועדות המקצועיות. 10. אישור נהלי הלשכה. 11. נוהל הסדרת טיפול בבקשות לפטור על בסיס ותק מקצועי בחו"ל. 12. אישור התאמת פרמיה – ביטוח רפואי קבוצתי בחברת הראל לחברי לשכת עורכי הדין ובני משפחותיהם. 13. אישור נהלי לשכה לתקן איזו 27001 ותקן איזו 90001. 14. שיתוף פעולה אתר ביאקטיב – שכר מצווה. 15. אישור מינוי בורר
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. החברה הכלכלית המועצה הארצית ביושבה כאסיפה כללית. 2. קביעת מספר חברי ועדת האתיקה של מחוז מרכז. 3. הקלות בתהליך הרישוי לעורכי דין עולים חדשים. 4. כללי ועדות סטטוטוריות. 5. אימות תצהירים באמצעות היוועצות חזותית. 6. בקשה להצטרפות הלשכה לעתירה לבג"ץ בעניין נוהל הזדהות בפני שוטר. 7. הגבלת זכות הייצוג על ידי עורך דין בהליך הרחקת שוהים מישראל. 8. הצעת חוק שליחת יד בכספי לקוח (תיקוני חקיקה), התש"ף- 2019. 9. אישור התאמת פרמיה ביטוח רפואי קבוצתי בחברת הראל לחברי לשכת עורכי הדין – ובני משפחותיהם. 10. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. החברה הכלכלית. 2. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. מערכת "שידוך יציב". 2. דרישת תקציב לצורך הפעלת הביקורת בלשכה בשנת 2020 וייחוד תפקיד המבקר לביקורת פנימית בלבד. 3. פירוק מרצון של "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ". 4. מינוי מבקר פנימי ללשכה. 5. אישור העברות תקציביות נדרשות. 6. אישור תקציב לשנת 2020. 7. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הצגת הצעת תקציב ודיון בהסתייגויות לתקציב הלשכה לשנת 2020. 2. גברת אלזה בן שושן. 3. ביקורי אסירים בשבת. 4. חדירה לטלפונים של יועצי ראש הממשלה. 5. מגיע לנו זכויות רפואיות – הסגת גבול המקצוע. 6. רו"ח דורון יניב – הסגת גבול המקצוע. 7. מינוי חברים לוועדת שכ"ט של הלשכה. 8. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור נהלי לשכה; 2. החברה הכלכלית – מינוי דירקטוריון חדש – המועצה הארצית בישיבתה כאסיפה כללית שנתית של החברה הכלכלית; 3. אישור העברות תקציביות נדרשות; 4. כשירותו של עורך דין – תיקון חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מס’ תיק רביזיה 11/14; 5. הצעה לתיקון סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות בדירות), תשל"ז-1977, מס’ תיק אתיקה 118/16; 6. הצעה לתיקון חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 – מתן היתר לחברי בית דין לחתום על פסקי דין בבית הדין המשמעתי לאחר מינוים לשפיטה; 7. הוספת תעריף מינימלי מומלץ בגין הכנת ייפוי כוח מתמשך; 8. הצעה לתיקון כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), התשע"ט-2018; 9. מינוי מנכ"ל לשכה; 10. שונות.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון