מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 
ביחס למכרז פומבי 7/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, בשל העובדה שהמועד האחרון הקבוע במסמכי המכרז להגשת ההצעות חל בערב ראש השנה, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 3.10.2019 בשעה 16:00.
 
ביחס למכרז פומבי 6/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, בשל האיחור במתן המענה לשאלות ההבהרה, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 3.10.2019 בשעה 16:00.
 

ביחס למכרז פומבי 8/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע על דחיית המועד להגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או כל שינוי אחר במסמכי המכרז, יפורסם בהמשך. על המעוניינים להגיש הצעות למכרז זה להתעדכן מפעם לפעם באמצעות האתר באשר לשינויים במכרז זה, אשר לגביהם תינתן כאמור הודעה מיוחדת. 

 

ביחס למכרז פומבי 9/2019 אשר פורסם על ידי לשכת עורכי הדין ביום 25.8.19, מתכבדת לשכת עורכי הדין להודיע כי בשל טעות סופר במספור הנספחים, הועלו ביום 29.8.19 מסמכי מכרז מעודכנים, הכוללים 52 עמודים (לעומת מסמכי המכרז שהועלו ביום 27.8.19 וכללו 53 עמודים). מסמכי המכרז הקובעים הם המסמכים מיום 29.8.19.

 

לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך לפרסומים קודמים, לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה") מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות מועמדים, העומדים בתנאי הסף המתוקנים, להגיש הצעות למשרת מבקר/ת פנים ונציב/ת פניות הציבור של לשכת עורכי הדין בישראל, בהתאם לתנאים הקבועים והמפורטים במכרז פומבי (להלן: "המכרז").
לשכת עורכי הדין בישראל
לוועד מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין דרוש מנכ"ל/ית בכפיפות ליו"ר המחוז, בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח בתחום התפעול וקשרי לקוחות. בהמשך לפרסום קודם, מוארך בזאת המועד להגשת ההצעות ויש להגישן לא יאוחר מיום רביעי, 18/9/2019 בשעה 12:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 9/2019 למתן שירותי דפוס. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00. *בשל טעות סופר במספור הנספחים, הועלו ביום 29.8.19 מסמכי מכרז מעודכנים, הכוללים 52 עמודים (לעומת מסמכי המכרז שהועלו ביום 27.8.19 וכללו 53 עמודים). מסמכי המכרז הקובעים הם המסמכים המפורסם מיום 29.8.19.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 5/2019 למתן שירותי כוח אדם וניקיון, במשרדי לשכת עורכי הדין שברח’ שופן 1, ירושלים ובמשרדי לשכת עורכי הדין ברח’ דניאל פריש 10 תל אביב. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז מסגרת פומבי 6/2019 להנפקה, קידוד, אספקה ודיוור תעודות חבר לשכה. בשל האיחור במתן המענה לשאלות ההבהרה, המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 3.10.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 7/2019 למתן שירותי תאורה והגברה בכנסי הסמכת עורכי דין של לשכת עורכי הדין. הצעות המציעים תוגשנה לא יאוחר מיום 3.10.2019 בשעה 16:00.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך לפרסומים קודמים, לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה") מזמינה מועמדים, העומדים בתנאי הסף המתוקנים, להגיש הצעות למשרת מבקר/ת פנים ונציב/ת פניות הציבור של לשכת עורכי הדין בישראל, בהתאם לתנאים הקבועים והמפורטים במכרז פומבי (להלן: "המכרז").
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המזמין") פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוץ בבניין משרדים "כותר ראשון ", ברחוב תרמ"ב 7, ראשון לציון (להלן: "המכרז").
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות במענה לשאלות שהועברו ע"י מציעים פוטנציאליים. במסמך הבהרות זה ניתן מענה לשאלות נוספות שנשאלו בעקבות ההברות שניתנו לכל השאלות שנשאלו עד למועד האחרון להעברת שאלות הבהרה, בהתאם למסמכי המכרז.
לשכת עורכי הדין בישראל
המועד האחרון להגשת הבהרות/בקשה לפרטים נוספים לעורך המכרז 7.2.19. ההצעה למכרז תוגש במעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, בית הפרקליט, רח’ דניאל פריש 10 תל-אביב קומה ב’. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים 21.2.19 בשעה 16:00.
דף מס' 1 מתוך 8 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון