הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
בשל פגרת חגי ישראל יהיו משרדי הלשכה סגורים בין התאריכים 8.10.19- 21.10.19 ולא תתאפשר הגשת הודעות ערעור. כל הודעת ערעור, שהמועד להגשתה חל בתקופה זו, תוגש עד ליום 22.10.19 בשעה 15:00.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות הוועד המרכזי רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות הוועד המרכזי רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
ועדת המינויים
מתפרסמים בזאת שמות המועמדים לבית הדין המשמעתי במחוז מרכז שעניינם ידון בפני ועדת המינויים לפי סעיף 18ד לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהמשך לפרסומים קודמים, לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "הלשכה") מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות מועמדים, העומדים בתנאי הסף המתוקנים, להגיש הצעות למשרת מבקר/ת פנים ונציב/ת פניות הציבור של לשכת עורכי הדין בישראל, בהתאם לתנאים הקבועים והמפורטים במכרז פומבי (להלן: "המכרז").
עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת המשפט
בהתאם להודעת ועדת הבחירות המרכזית, בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי הדין לעבודה יפעלו ביום הבחירות במתכונת מצומצמת כמפורט להלן:
לשכת עורכי הדין בישראל
לוועד מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין דרוש מנכ"ל/ית בכפיפות ליו"ר המחוז, בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח בתחום התפעול וקשרי לקוחות. בהמשך לפרסום קודם, מוארך בזאת המועד להגשת ההצעות ויש להגישן לא יאוחר מיום רביעי, 18/9/2019 בשעה 12:00.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לפי סעיף 2 לכללים הנ"ל לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות הוועד המרכזי רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, משרד המשפטים
כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור, רשאי להגיש לוועדת הרישיונות תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה.
יהודית ליאני, עורכי דין זרים Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
דף מס' 1 מתוך 90 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון